Transcription

KONTRAK NO: .PERJANJIAN PERKHIDMATAN PENCUCIAN KAWASAN DAN PEMBERSIHANBANGUNAN DI .ANTARAKERAJAAN NEGERI SEMBILANDIWAKILI OLEH.DANSYARIKAT .(No. Syarikat: )1

PERJANJIAN ini dibuat pada .hari bulan . .tahun 20 ANTARAKERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS yang bagi tujuan Perjanjian inidiwakilioleh yangberalamatdi . (“Kerajaan”) bagi satu pihak;DANSYARIKAT . (No. Syarikat: .) sebuah syarikatyang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] dan mempunyaipejabat berdaftar di . (“Syarikat”) bagi pihak yang satulagi. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat adalah seperti di Lampiran A.Kedua-dua Kerajaan dan Syarikat boleh dirujuk secara berasingan sebagai “Pihak” ataubersesama sebagai “Pihak-Pihak”.BAHAWASANYA:A. Kerajaan bersetuju melalui Surat Setuju Terima (“SST”) Rujukan No. bertarikh untukmelantikSyarikatbagimendapatkan perkhidmatan . SalinanSurat Setuju Terima adalah seperti di Lampiran BB.Syarikat telah bersetuju untuk membekalkan perkhidmatan tersebut tertaklukkepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.2

MAKA DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT1.DEFINISI DAN TAFSIRAN1.1DEFINISIBagi tujuan Perjanjian ini, istilah-istilah berikut hendaklah ditakrifkan sedemikianmelainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan:“Bayaranertinya bayaran bulanan yang perlu dibayar olehPerkhidmatan”Kerajaan kepada Syarikat dalam Tempoh Kontrakseperti yang dinyatakan dalam Klausa 5;“Kawasanertinya kawasan dan/atau bangunan di yangditentukan oleh Kerajaan seperti dalam Jadual 2.“Masa Perkhidmatan”ertinya waktu bertugas perkhidmatan pencuciandan pembersihan yang disediakan oleh Syarikat diKawasan Perkhidmatan mengikut terma-termadan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dalamJadual A Perjanjian ini; dan“Pekerja”ertinya pekerja pencucian yang digaji olehKontraktor untuk melaksanakan Perkhidmatan;“Penyelia Kerajaan”ertinya pegawai yang dilantik oleh Kerajaan bagitujuan melaksanakan perkara-perkara seperti diKlausa 7(c);3

“Penyelia Syarikat”ertinya pegawai yang telah dilantik oleh Syarikatsebagai pegawai penyelia kepada Pekerja bagimaksud pelaksanaan Perkhidmatan;“Perkhidmatan”ertinya perkhidmatan pencucian dan pembersihanyangdisediakan oleh Syarikat di KawasanPerkhidmatan mengikut terma-terma dan syaratsyarat seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1Perjanjian ini; dan“Tempoh Kontrak”1.2.ertinya tempoh yang dinyatakan dalam Klausa 2.TAFSIRANMelainkan jika dinyatakan sebaliknya, tafsiran di dalam Perjanjian ini adalahseperti berikut:(a)resital-resital, klausa-klausa, lampiran-lampiran dan apa-apa dokumenyang dirujuk di dalam Perjanjian ini hendaklah diambil kira, dibaca danditafsirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian ini;(b)perkataan yang membawa maksud satu adalah juga merujuk kepadajumlah majmuk dan juga sebaliknya;(c)perkataan-perkataan yang merujuk kepada orang perseorangan adalahjuga merujuk kepada kumpulan perseorangan, syarikat, perbadanan, firmaatau rakan kongsi sama ada diperbadankan ataupun tidak diperbadankan;(d)apa-apa perkataan atau ungkapan yang ditakrifkan dalam Perjanjian iniadalah juga termasuk olahan tatabahasa dan ungkapan perkataan yangditakrifkan;4

(e)rujukan kepada klausa hendaklah bermaksud rujukan kepada klausaklausa dalam Perjanjian ini;(f)perkataan “Perjanjian”, “Kontrak” atau perkataan lain yang sama hendaklahmengandungi klausa yang terkandung dalam Perjanjian ini dan termasukapa-apa pindaan, perubahan, penambahan, atau modifikasi dan perjanjiantambahan secara bertulis padanya;(g)rujukan kepada undang-undang adalah termasuk peruntukan undangundang yang telah dipinda, disemak, atau dicetak semula;(h)tajuk-tajuk dan juga tajuk-tajuk kecil kepada klausa-klausa dalam perjanjianini adalah hanya untuk mempermudahkan rujukan sahaja dan tidakmenjejaskan pentafsiran dan maksud ayat dalam Perjanjian ini;(i)apa-apa jadual, lampiran, dokumen, nota atau penerangan yang dirujukdalam Perjanjian ini dan apa-apa pindaan, perubahan, penambahan ataumodifikasi bertulis padanya hendaklah ditafsirkan dan dibaca sebagaisebahagian daripada Perjanjian ini;(j)semua rujukan terhadap hari, bulan atau tahun hendaklah termasuk haridan waktu bekerja biasa Kerajaan, hari Sabtu dan Ahad dan hari kelepasanam Negeri-Negeri yang berkenaan melainkan dinyatakan sebaliknya atausebagaimana yang dipersetujui secara bertulis oleh Kerajaan;(k)apa-apa syarat teknikal yang tidak ditarifkan secara khusus dalamPerjanjian ini hendaklah ditafsirkan menurut penggunaan atau definisi yangbiasa diterima oleh mereka yang terlibat di dalam profesion ini di Malaysia;5

(l)apa-apa rujukan kepada kaedah secara bertulis atau notis adalah termasuksebarang komunikasi yang dihantar secara pos berdaftar berbayar, kabel,transmisi faks, mel elektronik atau cara lain yang sama dengannya;(m)apa-apa rujukan kepada “kelulusan” atau “kebenaran” adalah bermaksudkelulusan atau kebenaran secara bertulis;(n)mana-mana rujukan kepada “hari”, “minggu”, “bulan” atau “tahun” adalahmerupakan rujukan kepada hari, minggu, bulan atau tahun tersebutmenurut kalendar Gregory;(o)sekiranya rujukan berkaitan dengan masa bagi sesuatu perbuatan yangharus dilakukan atau sesuatu persetujuan dicapai atau kebenarandiberikan, rujukan tersebut harus dianggap dibaca bersama ungkapantersebut atau mana-mana tempoh yang dipersetujui secara bertulis antaraPihak-Pihak dalam Perjanjian ini dari semasa ke semasa; dan(p)sebutan mengenai salah satu Pihak kepada Perjanjian ini atau mana-manadokumen atau Perjanjian lain hendaklah termasuk penggantinya danpemegang serah haknya yang dibenarkan.2.TARIKH KUAT KUASA DAN TEMPOH KONTRAKPerjanjian ini hendaklah berkuat kuasa bagi tempoh ( .) tahun iaitumulai . dan berakhir pada (kemudiandaripada ini disebut sebagai “Tempoh Kontrak”).PPUUNS:Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah sama dengan tarikh SuratSetuju Terima (SST) ditandatangani oleh Syarikat manakala tarikh perjanjianialah tarikh perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak.6

3.PELANJUTAN TEMPOH PERJANJIAN3.1Syarikat boleh memohon kepada Kerajaan untuk melanjutkan Tempoh Kontrakdengan membuat permohonan secara bertulis tidak kurang daripada tiga (3) bulansebelum tamat Tempoh Kontrak jika Syarikat berniat untuk melanjutkan endakmempertimbangkan permohonan tersebut atau sebaliknya.3.2Sekiranya Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan Tempoh Kontrak, Pihak-Pihakhendaklah berunding dan memuktamadkan terma-terma dan syarat-syaratpelanjutan tersebut tidak lewat dari satu (1) bulan sebelum tamatnya TempohKontrak.3.3Sekiranya Pihak-Pihak gagal mencapai persetujuan mengenai pelanjutantersebut, Perjanjian ini akan dengan sendirinya tamat selepas tamatnya TempohKontrak.4.SKOP PERKHIDMATANTertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, Syarikat hendaklahmelaksanakan perkhidmatan pembersihan untuk sepanjang Tempoh Perjanjianseperti berikut:(a)menurut skop kerja yang telah ditetapkan dalam Jadual 1;(b)di Kawasan Perkhidmatan yang telah ditetapkan dalam Jadual 2;(d)membekalkan kelengkapan dan peralatan seperti dalam Jadual 3.7

5.BAYARAN PERKHIDMATAN5.1Tertakluk kepada pematuhan Syarikat terhadap syarat-syarat dalam ggitMalaysia .(RM .) sahaja setiap bulan (kemudian daripada inidisebut sebagai “Bayaran Perkhidmatan”) untuk sepanjang Tempoh Kontrak yangbersamaan dengan Ringgit Malaysia . (RM.) sahaja (kemudiandaripada ini disebut sebagai “Nilai Perjanjian”) sebagai balasan bagi Perkhidmatanyang diberikan oleh Kontraktor.PPUUNS:Bayaran Perkhidmatan adalah bayaran bulanan yang dibayar kepadaKontraktor manakala Nilai Perjanjian adalah nilai untuk keseluruhan kontrak5.2Nilai Perjanjian yang dinyatakan dalam Klausa 5.1 adalah tetap dan apa-apapermohonan bagi tujuan kenaikan harga atau lain-lain tuntutan oleh Syarikat tidakakan dibenarkan melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Kerajaan melalui pindaankepada Perjanjian ini.5.3Syarikat hendaklah mengemukakan jumlah tuntutan Bayaran Perkhidmatan bagisetiap bulan selepas Perkhidmatan dilaksanakan berserta dokumen lengkapkepada Kerajaan tidak lewat dari 10 haribulan bagi setiap bulan kalendar.5.4.Kerajaan hendaklah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan tuntutan dibawah Klausa 5.3 mengesahkan dan memaklumkan secara bertulis jumlahtuntutan Bayaran Perkhidmatan yang kena dibayar kepada Syarikat.5.5.Setelah menerima pengesahan tuntutan di bawah Klausa 5.4, Syarikat hendaklahmengemukakan dua (2) salinan asal invois cukai bersama dokumen yangberkaitan kepada Kerajaan.8

5.6.Tertakluk kepada tolakan di bawah Klausa 11 dan klausa-klausa yang terpakaidalam Perjanjian ini, pembayaran menurut Klausa 5.5 hendaklah dibuat olehKerajaan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan invois cukaiserta dokumen lengkap daripada Syarikat.6.BON PELAKSANAAN6.1.Tanggungjawab Menyerahkan Bon PelaksanaanSyarikat hendaklah memastikan Bon Pelaksanaan dalam bentuk sebagaimanayang dilampirkan dalam Jadual 2 telah diserahkan kepada Kerajaan semasamenandatangani Perjanjian ini bagi menjamin pelaksanaan obligasi-obligasiSyarikat di bawah Perjanjian ini.6.2.Syarat-syarat Bon Pelaksanaan6.2.1. Syarikat hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan pada kadar.peratus ( .%) [2.5% atau 5%] daripada Anggaran Nilai Perjanjiansetahun sebanyak RM . . sahaja.PPUUNS:Kadar bon pelaksanaan yang perlu diserahkan oleh Syarikat adalahseperti berikut (a) 2.5% bagi kontrak perkhidmatan dengan nilai perjanjianuntuk tempoh setahun kurang daripada RM500,000; dan (b) 5.0% bagikontrak perkhidmatan dengan nilai perjanjian setahun lebih daripadaRM500,000.6.2.2. Nilai Bon Pelaksanaan hendaklah pada setiap masa tidak kurang daripadanilai yang diperuntukkan di dalam Klausa 6.2.1.9

6.2.3. Bon Pelaksanaan hendaklah sah laku dari tarikh ia dikeluarkan sehinggatempoh dua belas (12) bulan selepas tamatnya Tempoh Perjanjian.6.2.4. Walau apa pun terkandung di dalam Perjanjian ini, Kerajaan berhak untukmembuat tuntutan terhadap keseluruhan atau sebahagian daripada BonPelaksanaan jika Syarikat gagal melaksanakan obligasi di bawahPerjanjian ini atau jika memungkiri apa-apa terma atau syarat dalamPerjanjian ini tanpa menjejaskan hak Kerajaan untuk mengambil tindakanundang-undang yang lain.6.3.Bon Pelaksanaan TambahanSekiranya tuntutan dibuat oleh Kerajaan di bawah Bon Pelaksanaan ini yangmenyebabkan jumlah Bon Pelaksanaan tersebut berkurangan daripada jumlahyang dinyatakan dalam Klausa 6.2.1, Syarikat hendaklah menyerahkan suatu bonpelaksanaan tambahan kepada Kerajaan mengikut Klausa 9.2 di mana Kerajaanhendaklah memegang suatu bon atau bon-bon pelaksanaan yang mempunyaiagregat tidak kurang daripada Ringgit .(RM .) pada setiap masa.6.4.Bon Pelaksanaan LanjutanSekiranya tempoh sah laku Bon Pelaksanaan yang dinyatakan di Klausa 6.2.1akan luput, Syarikat hendaklah menyerahkan bon pelaksanaan yang baharusebelum atau pada tarikh luput tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebutdengan nilai yang sama dengan jumlah bon pelaksanaan yang akan luput.PPUUNS:Klausa Bon Pelaksanaan ini hanya perlu dimasukkan sekiranya nilai perjanjianuntuk setahun melebihi RM200,000. Sekiranya nilai perjanjian untuk setahunkurang daripada RM200,000 klausa ini tidak perlu dimasukkan dalamperjanjian.10

7.PELANTIKAN PEKERJA PEMBERSIHAN7.1Pelantikan Pekerja(a)Syarikat dikehendaki menggaji dan menentukan seramai orangPekerja Pemberihan termasuk seorang Penyelia yang bertugas pada setiapmasa perkhidmatan.(b)Sekiranya seseorang Pekerja Pembersihan itu bercuti sakit, cuti rehat, cutikecemasan, tidak hadir bekerja, tidak melapor diri untuk bertugas ataudalam apa jua keadaan tidak menghadirkan diri untuk bertugas, makaSyarikat hendaklah menyediakan pengganti Pekerja Pembersihan tersebutdaripada kalangan Pekerja Pembersihan yang telah disahkan olehKerajaan bagi melaksanakan Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini(c)Sekiranya pada bila-bila masa sepanjang Tempoh Perjanjian atau semasaPekerja Pembersihan menjalankan Perkhidmatan, Kerajaan mendapatiPekerja Pembersihan yang dibekalkan tidak memenuhi kriteria pelantikanatau tidak sesuai untuk melaksanakan Perkhidmatan, Syarikat hendaklahmenyediakan pengganti Pekerja Pembersihan daripada kalangan PekerjaPembersihan yang telah disahkan oleh Kerajaan bagi melaksanakanPerkhidmatan di bawah Perjanjian ini tanpa apa-apa kos tambahan kepadaKerajaan.(d)Sekiranya Syarikat gagal menyediakan pengganti Pekerja Pembersihanmenurut Klausa 7.1(b) atau Klausa 7.1(c), Kerajaan berhak membuattolakan ke atas Bayaran Perkhidmatan mengikut pengiraan tolakanmenurut Klausa PekerjaPembersihan pada satu-satu kawasan atau pada masa tertentu sekiranya11

difikirkan perlu oleh Kerajaan. Dalam keadaan tersebut, Pihak-Pihak akanmerundingkan, antara lain, Bayaran Perkhidmatan yang akan dibayarkepada Syarikat dan skop kerja dan sebarang perkiraan yang dipersetujuihendaklah diperuntukkan melalui perjanjian tambahan yang akan dibuatkemudian oleh Pihak-Pihak.7.2Kriteria PelantikanDalam melantik Pekerja Pembersihan bagi melaksanakan Perkhidmatan, Syarikathendaklah –(a)mematuhi undang-undang pekerjaan khasnya Akta Pekerjaan 1955 [Akta265], Akta Pampasan Pekerja 1952 [Akta 273] mengenai perlindunganinsuran, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Akta 4], Akta -PeraturanKeselamatan Dalam Negeri (Pendaftaran Pekerja) 1960 dan lain-lain Akta,Ordinan, Enakmen atau peraturan berkenaan yang sedang berkuat kuasadi Malaysia;(a)melantik Pekerja Pembersihan yang daripada kalangan warganegaraMalaysia sahaja yang telah mendapat pengesahan kad pengenalanbiometrik di mana-mana Jabatan Pendaftaran Negara;(b)memastikan Pekerja Pembersihan yang dilantik fasih bertutur dan menulisdalam Bahasa Malaysia;(c)menghalusi pemilihan dan pengambilan kerja Pekerja Pembersihan ataumana-mana pekerja yang diletakkan dan ditugaskan;(d)menentukan hanya Pekerja Pembersihan yang berpengalaman, terlatih,cekap dan berwibawa ditugaskan;12

(e)memastikan setiap Pekerja Pembersihan telah atau dikehendaki darisemasa ke semasa menjalani pemeriksaan kesihatan yang rapi dandisahkan sihat tubuh badan, penglihatan yang baik dan mempunyai rekodperubatan yang disahkan oleh Pengawai Perubatan Kerajaan;(f)memastikan Pekerja Pembersihan yang dilantik adalah berdisiplin, cergas,sihat tubuh badan, berpengetahuan dan terlatih dalam aspek pembersihan;(g)memastikan Pekerja Pembersihan yang dilantik berkelakuan idakmelakukanperbuatan-perbuatan buruk, salah laku atau menyalahi undang-undangsepanjang Tempoh Perjanjian(h)memastikan Pekerja Pembersihan tidak buta warna dan tidak cacatpendengaran;(i)tidak menggaji atau mengambil bekerja mana-mana orang di bawah umurlapan belas (18) tahun atau melebihi umur enam puluh lima (65) tahunsebagai Pekerja Pembersihan. Walau bagaimana pun, bagi mana-manaorang yang berumur 56 tahun sehingga 65 tahun boleh dilantik sebagaiPekerja Pembersihan hendaklah mendapat pengesahan daripada PegawaiPerubatan Kerajaan mengenai tahap kesihatan diperolehi setiap tahun; dan(j)memastikan Pekerja Pembersihan bukan seorang penagih dadah danmenjalani pemeriksaan air kencing dan lulus ujian air kencing dalamtempoh empat belas (14) hari dari Tarikh Berkuat Kuasa Perjanjian ini atautarikh Pekerja Pembersihan berkenaan dilantik oleh Syarikat mengikutmana yang terkemudian. Sekiranya Pekerja Pembersihan tidak lulus ujianair kencing dalam tempoh yang ditetapkan, Pekerja Pembersihan tersebuttidak dibenarkan berkhidmat dan hendaklah diganti dengan serta-mertadengan Pekerja Pembersihan yang lulus ujian air kencing.13

8.OBLIGASI KERAJAANKerajaan bersetuju dengan Syarikat seperti yang berikut:(a)tertakluk kepada pematuhan Syarikat terhadap terma dan syarat Perjanjianini, membuat bayaran bagi Perkhidmatan yang dilaksanakan sepertimanayang diperuntukkan dalam Klausa 5 Perjanjian ini;(a)membenarkan Syarikat dan ejen-ejennya masuk ke dalam KawasanPerkhidmatan bagi tujuan melaksanakan Perkhidmatan pada MasaPerkhidmatan DENGAN SYARAT Syarikat dan/atau mana-mana orangyang diberi kuasa oleh Syarikat hendaklah sentiasa mematuhi apa-apasyarat keselamatan yang dikenakan oleh Kerajaan; dan;(b)melantik seorang pegawai sebagai Penyelia Kerajaan bagi tujuan–(i)menyelia dan memantau Perkhidmatan yang diberikan olehSyarikat;(ii)memeriksa buku log Perkhidmatan yang disenggara oleh Syarikat;(iii)memberi apa-apa arahan yang berkaitan dengan pelaksanaanPerjanjian ini kepada Syarikat dari semasa ke semasa; dan(iv)memperakui dan mengesahkan Perkhidmatan telah diberi dengansempurna dan telah dilaksanakan oleh Syarikat selaras denganPerjanjian ini dengan menandatangani buku log Perkhidmatan; dan(c)jika Kerajaan memerlukan Perkhidmatan di luar Masa Perkhidmatan(selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan Tambahan”), butKontraktor pada kadar yang dipersetujui oleh kedua-dua Pihak.14kepada

(d)membenarkan Syarikat mengalih dan mengambil mana-mana kelengkapandan harta kepunyaan Syarikat atas kos Syarikat di tempat-tempat simpananbarang dan dalam Premis apabila Perjanjian ini ditamatkan mengikut termadan syarat yang diperuntukkan di dalamnya.9.OBLIGASI SYARIKAT9.1Perkhidmatan(a)Syarikat hendaklah memastikan dan menetapkan bahawa pada setiapmasa, Perkhidmatan dilaksanakan menurut spesifikasi seperti yangditentukan dalam Jadual 1 Perjanjian ini;(b)Syarikat hendaklah melantik seorang Pengawai Penyelia yang bukandaripada kalangan Pekerja Pembersihan yang akan bertindak sebagaipegawai perhubungan (liason officer) antara Kerajaan dengan pihakSyarikat bagi tujuan Perjanjian ini. Syarikat hendaklah memaklumkankepada Kerajaan secara bertulis sekiranya terdapat pertukaran ataupelantikan Pengawai Penyelia yang baharu;(c)Syarikat hendaklah menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untukmenjalankan Perkhidmatan;(d)Syarikat hendaklah memastikan pekerja-pekerja berada ditempat yangtelah ditetapkan pada Masa Perkhidmatan;(e)Syarikat hendaklah mengemukakan kepada Kerajaan senarai nama,alamat, nombor Kad Pengenalan Pekerja Pembersihan dan hendaklahmemaklumkan kepada Kerajaan secara bertulis sekiranya ada perubahankepada senarai tersebut;15

(f)Syarikat hendaklah menyediakan sesalinan kod etika, fungsi dantanggungjawab Pekerja Pembersihan yang telah ditandatangani olehPekerja Pembersihan itu untuk diserahkan kepada Pekerja Pembersihantersebut;(g)Syarikat hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas PekerjaPembersihan yang didapati cuai dan melakukan kesalahan jenayah selarasdengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa;(h)Syarikat hendaklah memastikan Pekerja Pembersihan bersikap sopansantun, bertatatertib dan mematuhi Peraturan-Peraturan yang dikeluarkandari semasa ke semasa oleh Kerajaan;(i)Syarikat hendaklah membekalkan segala alatan dan kelengkapan yangdiperlukan oleh Pekerja Pembersihan dalam memberikan Perkhidmatan dibawah Perjanjian ini;(j)Syarikat hendaklah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripadaKerajaan sekiranya Syarikat berhasrat untuk melaksanakan perkhidmatanpada hujung minggu dan cuti-cuti am;(k)Syarikat hendaklah mengawasi dan memastikan yang kerja-kerjapencucian dan pembersihan yang ditetapkan di dalam perjanjian inidilakukan dengan baik dan Kerajaan berpuas hati di atas kerja-kerjatersebut;(l)Syarikat hendaklah bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkankepada Kawasan Perkhidmatan atau mana-mana harta Kerajaan diKawasan Perkhidmatan yang disebabkan oleh sebarang tindakan,kegagalan (default), kecuaian (negligence) atau ketinggalan (omission)Kontraktor atau Pekerja atau mana-mana orang di bawah kawalan ataupengawasannya;16

(m)Syarikat hendaklah mengemukakan penyata-penyata dan maklumatberkenaan dengan pekerja-pekerja yang diambil bekerja olehnya, padamelaksanakan Perjanjian sebagaimana yang mungkin diminta dari semasake semasa oleh Jabatan Tenaga Kerja bagi negeri di mana Perjanjian inisedang dilaksanakan dan sekiranya Kontraktor mengemukakan penyatapenyata palsu, maka bolehlah ia dikenakan penalti dengan dibatalkanpendaftarannya sebagai seorang Kontraktor Kerajaan;(b)Syarikat hendaklah terus bertanggungan secara sendiri dan peribaditerhadap semua tindakan Kontraktor Kecil, pekerja-pekerja KontraktorKecil, kesemua Pekerja atau mana-mana orang yang bertindak bagipihaknya; dan(c)Syarikat hendaklah memberitahu Kerajaan dengan serta-merta apabilaSyarikat menjadi bankrap. Sekiranya Syarikat hendak ahuKerajaansekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum Syarikat memberhentikanperniagaan.(n)Syarikat hendaklah memastikan Pekerja Pembersihan yang dilantik:(i)bertanggungjawab menjaga kebersihan Kawasan Perkhidmatan dankawasan sekitarnya;(ii)sentiasa dalam keadaan bersedia dan tidak dibenarkan merokok,tidur, membaca majalah/suratkhabar dan berbual-bual semasabertugas;(iii)melaporkan diri kepada Pegawai Penyelia sebelum menjalankantugas dan apabila hendak meninggalkan tugas. Kegagalan PekerjaPembersihan berbuat demikian adalah dianggap tidak hadirbertugas dan tanpa menjejaskan hak Kerajaan di bawah Perjanjian17

ini, Kerajaan boleh mengenakan tolakan terhadap Syarikatsepertimana yang diperuntukan dalam Klausa 11;(iv)memastikan bahawa Pekerja Pembersihan memakai pakaianseragam yang disediakan oleh Syarikat dan sentiasa menjagaketrampilan diri bagi menjaga nama baik Kerajaan;(v)mengamalkan tatacara perhubungan awam yang baik semasaberhubung dengan orang awam, pegawai dan kakitangan Kerajaandemi menjaga imej Kerajaan;(vi)diberikan perlindungan keselamatan dan dibekalkan dengankelengkapan peralatan keselamatan dengan secukupnya ukerosakan semasa menjalankan tugas;(vii)sentiasa memberikan kerjasama dengan Kerajaan sekiranya adakeperluan untuk menjalankan pemeriksaan dan lawatan di manamana tempat mereka bertugas dalam Kawasan Perkhidmatan;9.2Kelengkapan dan Peralatan(a)Syarikat hendaklah menyediakan segala kelengkapan dan peralatan yangdiperlukan oleh Pekerja Pembersihan sepertimana yang dinyatakan dalamJadual 4 bagi tujuan memberikan Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini;dan(b)Syarikat hendaklah memastikan bahawa sepanjang Tempoh Perjanjian,segala peralatan dan kelengkapan sentiasa berada dalam keadaan baik,mencukupi serta boleh berfungsi dengan sempurna pada setiap masa.18

(c)Syarikatmemberikeutamaankepada pembekaltempatandalammenyediakan alat-alat pengilap lantai, alat-alat pencucian dan lain-lainkelengkapan yang perlu bagi menjalankan Perkhidmatan;9.3Laporan Harian dan Aduan(a)Syarikat hendaklah menyenggara buku laporan harian dan memastikan iadilengkapkan pada setiap hari oleh Pekerja Pembersihan yang bertugas.(b)Syarikat hendaklah memaklumkan Kerajaan dengan seberapa segeraberkenaan apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Syarikat atauPekerja-pekerjanya atau orang-orang yang di bawah kawalannya sepertikerosakan paip air, tandas dan lain-lain kerosakan dalam KawasanPerkhidmatan yang diketahuinya sepanjang Tempoh Kontrak;9.4.Perlindungan Insurans(a)Syarikat hendaklah mengambil perlindungan insurans bagi setiap PekerjaPembersihan dan mana-mana pekerjanya yang ditugaskan melaksanakanPerkhidmatan di bawah Perjanjian ini terhadap apa-apa kecederaan yangdialami oleh mereka semasa menjalankan tugas tersebut dan melainkankecederaan tersebut disebabkan oleh kecuaian Kerajaan.(b)Syarikat hendaklah menanggung rugi Kerajaan terhadap semua tindakanatau tuntutan yang berkenaan dengan kecederaan tersebut.19

9.5.Keselamatan dan Kerahsiaan(a)Dalam menjalankan Perkhidmatan, Syarikat –(i)tidak boleh menggunakan kebenaran yang diberikan suatubenda,dokumen, suratan atau maklumat rasmi yang berkaitandengan tugas atau tempat ia ditugaskan;(viii)hendaklah mengawal dan menjaga keselamatan atau kerahsiaanbenda, dokumen, suratan atau maklumat rasmi itu yang diperolehi;(ix)tidak boleh membantu atau membenarkan seseorang lain memilikiapa-apa benda, dokumen, suratan atau maklumat rasmi yangberkaitan dengan tugas atau tempat di mana ia ditugaskan;(iv)hendaklah menyerahkannya dengan serta-merta kepada PegawaiPenyelia atau mana-mana pegawai awam yang bertugas di jika ia memperolehi atau memiliki sesuatubenda, dokumen, suratan atau maklumat rasmi sama ada denganmenjumpainya atau dengan apa cara sekalipun;(v)tidak boleh memiliki sesuatu anak kunci, lencana, alat, acuan,meteriatau cop yang berkaitan dengan tempat di mana Perkhidmatantelah, sedang dan akan dibuat; dan(vi)hendaklah melaporkannya dengan segera kepada seorang pegawaipolis berpangkat tidak rendah daripada pangkat Inspektor jikadihampiri oleh seorang yang lain sama ada secara langsung atautidak langsung dengan tujuan mendapatkan sesuatu benda,20

dokumen, suratan atau maklumat rasmi yang berkaitan denganpejabat atau tempat ia ditugaskan.(d)Kegagalan Syarikat mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah Klausa9.5(a) terjumlah sebagai suatu kesalahan di bawah Akta Rahsia Rasmi1972 [Akta 88] dan dengan ini akan sentiasa memberikan hak kepadaKerajaan untuk menamatkan Perjanjian ini dan mendapatkan kembalidaripada Syarikat jumlah sebarang kerugian yang timbul akibat daripadapenamatan itu.10.REPRESENTASI DAN WARANTI10.1Syarikat dengan ini membuat representasi dan waranti yang berikut kepadaKerajaan bahawa:(a)ia adalah sebuah syarikat yang berdaftar di bawah undang-undangMalaysia;(b)ia mempunyai kuasa untuk membuat dan melaksanakan obligasinya dibawah Perjanjian ini;(c)ia telah mengambil segala langkah-langkah yang perlu bagi memasuki danmelaksanakan tanggungjawab serta urusan di bawah Perjanjian ini;(d)pada pelaksanaan Perjanjian ini, penyempurnaan atau pelaksanaan olehKontraktor akan Perjanjian ini tidak menyalahi sebarang peruntukan samaada dalam –(i)Memorandum dan Artikel Persatuannya; atau(ii)mana-mana dokumen atau perjanjian yang mengikatnya atauasetnya,21

(e)ia adalah sebuah syarikat yang berdaftar pada setiap masa denganKementerian Kewangan melainkan diberikan pengecualian secara bertulisoleh Kerajaan;(f)tiada sebarang litigasi, tuntutan cukai, timbang tara, pertikaian atauprosiding yang sedang atau akan berlangsung yang pada pengetahuannyaakan memberi kesan negatif terhadap keupayaan kewangan atautanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini;(g)ia mempunyai keupayaan kewangan dan kemampuan untuk melaksanakanobligasinya di bawah Perjanjian ini; dan(h)tiada sebarang perbuatan rasuah, aktiviti haram atau menyalahi undangundang telah digunakan untuk mendapatkan hak untuk melaksanakanPerkhidmatan di bawah Perjanjian ini dan Kontraktor mengakui bahawaKerajaan telah memasuki Perjanjian ini berdasarkan representasi danwaranti di atas.10.2Syarikat selanjutnya membuat representasi dan waranti kepada Kerajaan bahawarepresentasi dan waranti yang dinyatakan di Klausa 10.1 adalah kekal benar dantepat sepanjang tempoh Perjanjian ini berkuatkuasa.11TOLAKAN (SET OFF)11.1Kerajaan berhak memotong apa-apa wang yang kena dibayar kepada Syarikatmengikut peruntukan dalam Perjanjian ini daripada apa-apa wang yang Syarikatberhutang kepada Kerajaan atas kadar . Peratus (.%) nPerkhidmatan Bulanan sepertimana yang diperuntukkan di bawah Klausa 5.1sekiranya:22

nadanmemuaskan hati Kerajaan seperti yang diperuntukan dalam Jadual 1Perjanjian ini;(b)Syarikat gagal menyediakan Pekerja gantian seberapa segera yangmunasabah seperti yang dinyatakan dalam Klausa 7.1;(c)Syarikat tidak melaksanakan tangungjawab mengikut mana-mana termadan syarat dalam Perjanjian ini;(d)berlakunya kehilangan atau kerosakan kepada harta Kerajaan yangdisebabkan oleh kecuaian, kelalaian atau salah laku Syarikat, wakilnya ataupekerja-pekerja yang ditugaskan olehnya.12HAK KERAJAAN MENDAPATKAN PERKHIDMATAN DARIPADA PUNCALAIN12.1. Kerajaan berhak mendapatkan Perkhidmatan dari punca lain selain Syarikat jikaSyarikat tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan atau apa-apa bahagiandaripada Perkhidmatan.12.2. Sekiranya Kerajaan mendapatkan Perkhidmatan dari punca lain selain Syarikat dibawah Klausa 12.1, Kerajaan boleh mengenakan kos tersebut terhadap Syarikattermasuk dengan merampas apa-apa jumlah daripada Bon Pelaksanaan.PPUUNS:Perkataan “termasuk dengan merampas apa-apa jumlah daripada BonPelaksanaan” hanya terpakai sekiranya perjanjian ini mempunyai peruntukanberkenaan dengan Bon Pelaksanaan.23

12.3. Jika jumlah di bawah Klausa 12.2 tidak mencukupi bagi menampung tuntutanKerajaan, Kerajaan boleh menuntut secara bertulis baki wang tersebut daripadaSyarikat dan Syarikat hendaklah membuat pembayaran selewat-lewatnya tigapuluh (30) hari selepas menerima tuntutan bertulis itu.12.4. Sekiranya Syarikat gagal membuat pembayaran selepas tamat tempoh sepertiyang dinyatakan dalam Klausa 12.3 di atas atau apa-apa tempoh lain yangdiberikan oleh Kerajaan, maka Kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakanundang-undang pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepadaSyarikat.13PENAMATAN PERJANJIAN13.1Penamatan oleh Kerajaan13.1.1 Sekiranya Syarikat –(a)gagal untuk mematuhi, melaksanakan atau melanggar manamana terma atau syarat Perjanjian ini;(b)gagal untuk melaksanakan Perkhidmatan dengan sempurna danmemuaskan hati Kerajaan serta tidak mengikut mana-manaterma atau syarat Perjanjian keseluruhan Perkhidmatan tanpa alasan munasabah; atau(d)gagal mematuhi sebarang arahan atau permohonan Kerajaantanpa alasan-alasan munasabah,24

maka Kerajaan berhak untuk membe

menyebabkan jumlah Bon Pelaksanaan tersebut berkurangan daripada jumlah yang dinyatakan dalam Klausa 6.2.1, Syarikat hendaklah menyerahkan suatu bon pelaksanaan tambahan kepada Kerajaan mengikut Klausa 9.2 di mana Kerajaan hendaklah memegang suatu bon atau bon-bon pelaksanaan yang mempunyai