Transcription

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM UKHWAH PERDANA 4BIL1.2.3.4.5.6.7.JAWATANTUGASPengarah Programi. Bertanggungjawab memastikan Program upek4 berjalandengan lancar mengikut perancangan yang telah dibuat.ii. Memantau semua AJK dan urusetia menjalankan tugasmengikut perancangan.Pen. Pengarah Program 1i. Membantu Pengarah Program dalam memastikan Programupek4 berjalan dengan lancar mengikut perancangan yangtelah dibuatii. Membimbing dan mengurus jawatankuasa yang telahdilantik dibawahnya.Pen. Pengarah Program 2i. Membantu Pengarah Program dalam memastikan Programupek4 berjalan dengan lancar mengikut perancangan yangtelah dibuatii. Membimbing dan mengurus jawatankuasa yang telahdilantik dibawahnyaSetiausahai. Membantu Pengarah Program dalam memastikan Programupek4 berjalan dengan lancar mengikut perancangan yangtelah dibuatii. Menyediakan surat panggilan mesyuarat, minit mesyuaratdan dokumentasi.Pen. Setiausahai. Membantu setiausaha dalam menjalankan tugas-tugaskesetiausahaan.ii. Bertanggung jawab dalam kerja-kerja perangkaan danstatistic serta apa-apa data yang diperlukan oleh pihakpihak yang tertentu.Bendaharii. Bertanggungjawab mengurus, mengawal dan apa sahajaurusan yang berkaitan dengan kewangan.ii. Menyediakan perbelanjaan dan anggaran bajet gerak kerjaprogram.iii. Menyedia dan menyiapkan laporan kewangan program.JK Majlis Perasmian dan Penutupi. Mengurus majlis perasmian pembukaan dan penutupii. Menyusun atur majlis mengikut protocol. (bekerjasamadengan ajk protocol)iii. Menyediakan teks pengacara majlis dan memilih sertamemberi tunjuk ajar kepada pengacara majlis (pelajar)iv. Menyediakan teks ucapan dan kata-kata aluan penaung danpengerusiv. Bertanggung jawab sebagai floor manager untuk majlisperasmian.

10111213JK Aktiviti PSHi. Merancang dan melaksanakan program kursus pendekuntuk komuniti setempat. (cadangan e-dagang, internet, kek/roti /pizza, jahitan manik)ii. Menyediakan bahan / keperluan kursus serta keperluanbajet.iii. Menyediakan sasaran peserta untuk kursus PSH.iv. Mencari tenaga pengajar yang sesuai dengan kursus.v. Merancang tempat dan masa kursus yang bakal diadakan.vi. Mencari peserta kursus pendek. Berhubung dengan pihakWADIRA (012 7901453 – pengerusi wadira)vii. Bekerjasama dengan JK promosi dalam mempromosikursus yang diadakan.viii. Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan aktiviti khidmat masyarakat.JK Persembahan Kebudayaani. Merancang, mengurus dan melaksanakan programpersembahan kebudayaan.ii. Menguruskan penyertaan dikalangan penduduk setempat.iii. Menyusun aturcara majlis agar berjalan dengan lebih lancar.iv. Mengurus peralatan yang diperlukan.v. Bekerjasama dengan JK peralatan dan teknikal dan juga JKyang lain yang difikirkan perlu.i. Menyediakan keperluan bajet untuk persembahankebudayaan.vi. Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan persembahan.JK Aktiviti Sukan / sukan rakyati. Merancang, mengurus dan mengendalikan aktiviti sukan /sukan rakyatii. Memilih kawasan yang sesuaiiii. Menyediakan peralatan yang diperlukan / sesuai dengansukan yang diadakan.iv. Bekerjasama dengan jawatankuasa cenderamata.v. Bekerjasama dengan ajk kampong (pemuda), AJK Peralatandan JK yang difikirkan perlu.vi. Menyediakan keperluan bajet untuk aktiviti sukan.vii. Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan aktiviti sukan.JK Penginapani. Menguruskan penginapan peserta pada hari pendaftaransehingga tamat programii. Menyediakan keperluan bajet untuk penginapaniii. Menyusun peserta untuk tinggal bersama keluarga angkat.iv. Menyelasaikan masalah penginapan yang berbangkitterutamanya bersama penduduk kampungv. Memastikan keselamatan dan kebajikan peserta semasaberada di rumah keluarga angkat terjamin.vi. Bekerjasama dengan ajk keselamatan.vii. Memastikan peserta menjaga akhlak sepanjang program.viii.Menyediakan peta kawasan penginapan.ix. Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan aktiviti.

14151617JK Makanani. Menguruskan makan minum pelajar dan ajk.ii. Menyediakan anggaran perbelanjaan makan minum.iii.iv. Menguruskan jamuan pada hari perasmian dan penutup.v. Menyediakan makanan dan tempat jamuan serta peralatanberkaitan untuk VVIP dan tetamu jemputan termasukpenceramah.vi. Bekerjasama dengan jawatankuasa peralatan, JK kampong,JK protokol.vii.Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan jamuan (makan dalam talam)JK Pengangkutani. Mengurus, menyusun atur pengangkutan sepanjangprogram berlangsung.ii. Membuat pembahagian tugas dikalangan pemandu.iii. Menyediakan jadual perjalanan dan keperluanpengangkutan sepanjang program.iv. Memastikan sentiasa ada kenderaan di lokasi urusetia untukhal-hal kecemasan.v. Memastikan pengangkutan dapat disediakan semasa aktiviti.vi. Bekerjasama dengan semua JK yang memerlukankenderaan.JK Keselamatani. Menguruskan dan memohon bantuan daripada pasukankeselamatan seperti RELA atau JPA 3,ii. Memaklumkan program kepada polis dan hospitaltempatan.iii. Memastikan keselamatan peserta dan ajk sepanjangprogram berlangsung. Bekerjasama dengan ajk penginapan.iv. Mengawal lalulintas dan keadaan semasa majlisberlangsung. (perasmian, forum perdana dan malamkebudayaan)v. Bekerjasama dengan ajk kampong dalam merancanglalulintas dan keselamatan peserta.vi. Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal kecemasan(on-call)JK Pendaftaran, Cenderahati danSijil Pesertai. Mendapatkan senarai nama dan malumat pelajar dari JKJemputan.ii. Menguruskan pendaftaran peserta pada hari pertamaprogram.iii. Mengatur penginapan peserta pada hari pertama danseterusnya bersama keluarga angkat. Bekerjasama denganajk penginapan.iv. Memastikan semua pelajar mempunyai keluarga angkat dansemua keluarga angkat memperolehi anak angkat.v. Menguruskan cenderahati untuk perasmi, tetamu, ajk danpelajar.vi. Menyediakan sijil dan mencetak nama pelajar dan ajk yangterlibat.vii. Menyediakan anggaran bajet.viii.Menyenaraikan keperluan peralatan.

ix. Memastikan semua peserta dan AJK memperolehi sijil padamajlis penutup.18JK Jemputan Pelajar19JK Multimedia20218JK Peralatan dan TeknikalJK Promosi dan SerantaJK Khidmat Masyarakati. Menghantar surat jemputan pelajar.ii. Memastikan bilangan pelajar mengikut kursus berdasarkankeperluan khidmat masyarakat.iii. Menyediakan surat lantikan pegawai pengiring mengikutwilayah.iv. Merancang perjalanan pelajar dari Kolej Komuniti ke tapakprogram.v. Memastikan bilangan pelajar yang hadir adalah mencapaisasaran.vi.i. Menyediakan peralatan audio visual sepanjang programberlangsung.ii. Memancarkan perjalanan majlis pada skrin secara langsung.iii. Merakamkan peristiwa/aktiviti sepanjang program.iv. Menyiapkan video clip sepanjang program untukdipaparkan pada majlis perasmian penutup.v. Menghasilkan rakaman peristiwa untuk dicetak dalambentuk cakera padat.i. Memastikan semua peralatan bagi majlis adalah lengkapsepanjang majlis berlangsung. (khemah, kipas, lampu,kerusi, meja, PA System)ii. Bekerjasama dengan JK majlis perasmian, JK Forum Perdanadan Kerohanian, JK Malam Kebudayaan dan mana-mana JKyang memerlukan peralatan.iii. Bekerjasama dengan JK kg dan Felcra dalam penyediaanperalatan.iv. Menyediakan anggaran bajet.v. Pastikan peralatan siaraya berfungsi dengan sempurna.vi. Sentiasa memantau dan menjaga peralatan sepanjang majlisberlangsung.vii. Menyediakan senarai keperluan peralatan.i. Mengadakan promosi program kepada pihak media massadan media cetak. Berhubung dengan pegawai JPKK(alsuzana) dan Bhg Sukan KPT.(azman)ii. Merekabentuk tema dengan menyediakan beberapa contoh.iii. Memastikan maklumat / data yang lengkap serta tepat.iv. Sentiasa update perkembangan program.v. Draf / Cetak banting, banner, backdrop, flyer dan postervi. Draf / cetak Buku program / Tag Peserta dan AJKii. Merancang, mengurus dan melaksanakan program khidmatmasyarakat.iii. Melakukan tinjauan awal keperluan khidmat masyarakat.iv. Menyediakan keperluan bajet untuk aktiviti khidmatmasyarakat.v. Menyenaraikan keperluan bahan dan peralatan yangdiperlukan.vi. Membuat pembahagian tugas peserta mengikut skop kerja.

vii. Bertanggung jawab membeli, mengedar, menjaga bahan danperalatan.viii.Membaik pulih, menceriakan dan melakukanpenambahbaikan terhadap kemudahan di taman permainan,surau dan kediaman penduduk yang terpilih.ix. Menceriakan kawasan kampong dengan lanskap-lanskapyang sesuai.x. Mengadakan papan tanda yang sesuai mengikut keperluan.xi. Menguruskan dan mengawasi pelajar sepanjang perjalanankhidmat masyarakat.xii.Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan aktiviti khidmat masyarakat.9JK Forum Perdana danKerohanian:i. Merancang, mengurus, mengatur dan melaksana majlisforum perdanaii. Mencari ahli panel yang sesuai dan tajuk perbincanganberkisar tentang ukhwah.iii. Menyediakan keperluan bajet untuk aktiviti khidmatmasyarakat.iv. Merancang dan melaksana program-program kerohaniansepanjang program berlangsung.v. Melatih pembaca doa dari kalangan pelajar untuk majlisperasmian.vi. Membantu ajk keselamatan dalam mengawal tingkahlakupeserta.vii.Menerapkan elemen-elemen kekeluargaan/ukhwahsepanjang perjalanan aktiviti forum perdana.

Bertanggung jawab dalam kerja-kerja perangkaan dan statistic serta apa-apa data yang diperlukan oleh pihak-pihak yang tertentu. 6. Bendahari . Merancang dan melaksana program-program kerohanian sepanjang program berlangsung. v. Melatih pembaca doa dari kalangan pelajar untuk majlis perasmian.File Size: 234KB