Transcription

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 1 \ 201) Al-Fatihah š ϑÏ n èy 9ø # UÅ ‘u ! ‰ß ϑô sy 9ø # ΟÉ ŠmÏ § 9# Ç Ηu q § 9# !« # ΟÉ ¡ó 0Îy‚ ƒ )Î ρu ߉7ç è Ρt x‚ ƒ )Î É eÏ !# ÏΘθö ƒt Å7 Î Βt ÉΟŠmÏ § 9# Ç Ηu q § 9# Mϑô èy Ρ &r t %Ï ! # Þx u ÀÅ Λt )É Gt ¡ó ϑß 9ø # Þx u ÇÅ 9# Ρt ‰Ï δ # Ú èÏ Gt ¡ó Σn t 9jÏ ! Òā 9# ωŸ ρu Οt Uy 9ø # Î ö îx Νtó γÎ ‹ø n æÅ θÒà óø ϑö γÎ ‹ø n ã1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kamimemohon pertolongan.6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)orang-orang Yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 2 \ 202) Al-Baqarah 1-5t %Ï ! # t %Ï ! # ρu z Š)É F ϑß ù 9jÏ “‰W δè ¡ µÏ ‹ùÏ ¡ ƒ ‘u ωŸ Ü Gt 6Å 9ø # 7y 9Ï Œs Ο 9! # βt θ)à "Ï Ζƒã Νö γß Ζu %ø —y ‘u ÿ ΕÊ ρu οn θ4 n Á 9# βt θΚã ‹)É ƒã ρu Í ‹ø ót 9ø /Î βt θΖã ΒÏ σ ƒã βt θΖã %Ï θƒã /ö φã οÍ t zÅ ψF /Î ρu 7y Î 7ö %s ΒÏ Αt “Ì Ρ&é ! Βt ρu 7y ‹ø 9s )Î Αt “Ì Ρ&é ! ÿo 3Ï βt θΖã ΒÏ σ ƒã χšθsß Î "ø ϑß 9ø # Νã δè 7y Í ‾ 9s ρ' &é ρu ( Νö γÎ /nÎ ‘§ ΒiÏ “‰W δè ’4 ?n ãt 7y Í ‾ 9s ρ' &é1. Alif, Laam, Miim.2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentangsempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan(mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki YangKami berikan kepada mereka.4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu(Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakinakan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).5. mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orangYang berjaya.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 3 \ 203) Al-Baqarah 102ß ϑy ‹ø n ß t "x 2Ÿ Βt ρu ( z ϑy ‹ø n ß 7Å ù Βã ’4 ?n ãt ß ÜÏ ‹u 9# #( θ è G ?s Βt #(É θèã 7t ? # ρu’?n ãt Αt “Ì Ρ&é ! Βt ρu t só ¡bÅ 9# } Ψ 9# βt θϑß kÏ èy ƒã #( ρ ã "x .x š ÜÏ ‹u 9# 3Å 9s ρuIωθ)à ƒt 4 L my ‰ nt &r ô ΒÏ βÈ ϑy kÏ èy ƒã Βt ρu 4 Vš ρ ã Βt ρu N ρ ã δy Ÿ /Î 6t /Î È 6x n ϑy 9ø # t /t µÏ /Î χšθ%è hÌ "x ƒã Βt ϑy γß Ψ ΒÏ βt θϑß ‾ èy Gt Šu ùs ( ö "à 3õ ?s ξŸ ùs π Ψo G ùÏ ß tø Υw ϑy Ρ‾ )ÎtβθΗç èy Gt ƒt ρu 4 !« # βÈ Œø *Î /Î ωā )Î ‰ my &r ô ΒÏ µÏ /Î t ‘hÍ ! ÒŸ /Î Νδè Βt ρu 4 µÏÅ ρ —y ρu Ï ö ϑy 9ø # F # ’ûÎ µç 9s Βt µç 1 u It y 9s #( θϑt ‰s 9s ρu 4 Νx Ζƒt ωŸ ρu ΝÍο t zÅ ψô # Ç ϑß Î ãô )ö γß èã "ö δè ” Òà ƒt Βtšχθϑß n èô ƒt #( θΡç 2Ÿθö 9s 4 Νö γß ¡ "à Ρ&r ÿ µÏ /Î #( ρ t x Βt [š ø 6Î 9s ρu 4 ,9 n zy ïΒÏ 102. mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang dibacakanoleh puak-puak Syaitan Dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidakmengamalkan sihir Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah Yangkafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah Yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apaYang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang merekaberdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya Dengan berkata:"Sesungguhnya Kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah Engkaumenjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari darimereka berdua: ilmu sihir Yang boleh menceraikan antara seorang suami Dengan isterinya,padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) Dengansihir itu seseorang pun melainkan Dengan izin Allah. dan sebenarnya mereka mempelajariperkara Yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. danDemi Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yangmemilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian Yang baik di akhirat. Demi Sesungguhnyaamat buruknya apa Yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 4 \ 204) Al-Baqarah 163-164È, ù zy ’ûÎ β )Î ΟÞ ŠmÏ § 9# ß ϑy mô § 9# θu δè ωā )Î µt 9s )Î ωH (‰Ó nÏ ρu µ 9s )Î /ö 3ä γß 9s )Î ρuÌ só 7t 9ø # ’ûÎ “ Ì gø Br LÉ 9 # 7Å ù "à 9ø # ρu ‘Í γy Ψ 9# ρu È Šø 9 # #É n GÏ z # ρu ÚÇ ‘ö {F # ρu NÏ θu ϑy ¡¡ 9# uÚ‘ö {F # µÏ /Î Šu mô 'r ùs & ! Β ΒÏ Ï ! ϑy ¡¡ 9# z ΒÏ !ª # Αt “t Ρ&r ! Βt ρu } Ζ 9# ìß "x Ζƒt ϑy /ÎÉ sy ¡¡ 9# ρu xË ƒt hÌ 9# #É ƒ Î Çó ?s ρu π7 / #! Šy eÈ 2à ΒÏ κp ùÏ ] /t ρu κp EÌ θö Βt ‰y è /t βt θ è )É è ƒt Θ5 θö )s 9jÏ M; ƒt ψU ÚÇ ‘ö {F # ρu Ï ! ϑy ¡¡ 9# t /t Ì ‚ ¡ ϑß 9ø # 163. dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) selaindari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan(pada) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan membawa benda-benda Yang bermanfaatkepada manusia; demikian juga (pada) air hujan Yang Allah turunkan dari langit lalu Allahhidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dariberbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan Yang tunduk(kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit Dengan bumi; Sesungguhnya (padasemuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya,kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal fikiran.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 5 \ 205) Al-Baqarah (255 - Ayatul Kursi)’ûÎ Βt µç 9 4 Π θö Ρt ωŸ ρu π Ζu Å νç ‹ä {è 'ù ?s ωŸ 4 Πã θ‹ )s 9ø # y 9ø # θu δè ωā )Î µt 9s )Î ωI !ª # ãΝ n è ƒt 4 µÏ ΡÏ Œø *Î /Î ωā )Î ÿ νç ‰y ΨãÏ ìß "x ô „o “%Ï ! # #Œs Βt 3 ÚÇ ‘ö {F # ’ûÎ Βt ρu NÏ θu ϑy ¡¡ 9# ϑy /Î ωā )Î ÿ µÏ ϑÏ ù ãÏ ô ΒiÏ & ó y /Î βt θÜä ŠsÅ ƒã ωŸ ρu ( Νö γß "x ù zy Βt ρu Οó γÎ ƒ‰Ï ƒ &r š /t Βtuθδè ρu 4 Κu γß àÝ "ø mÏ νç Šß θ ä ƒt ωŸ ρu ( Úu ‘ö {F # ρu NÏ θu ϑy ¡¡ 9# µç ‹ Å ö .ä ìy Å ρu 4 u ! x ΟÞ ŠàÏ èy 9ø # ’ ?Í èy 9ø # 255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekalselama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur.Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yang dapatmemberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yang mengetahui apa Yangada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahuisesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa Yang Allah kehendaki (memberitahukepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dantiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah YangMaha tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar (kekuasaanNya)

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 6 \ 206) Al-Baqarah 285-286«! /Î z Βt # u .ä 4 βt θΖã ΒÏ σ ϑß 9ø # ρu µÏ /nÎ ‘§ ΒÏ µÏ ‹ø 9s )Î Αt “Ì Ρ&é ! ϑy /Î Αã θ ß § 9# zÉ Βt # u(#θ9ä %s ρu 4 &Ï #Î ß ‘ ΒiÏ ‰7 my &r š /t ä hÌ "x Ρç ωŸ &Ï #Î ß ‘â ρu µÏ 7Î Fç .ä ρu µÏ FÏ 3s Í ‾ n Βt ρuª!# #ß kÏ 3s ƒã ωŸ ç ÁÅ ϑy 9ø # š ‹ø 9s )Î ρu Ψo / ‘u 7y Ρt # t "ø îä ( Ψo è Ûs &r ρu Ζu è ϑÏ y! Ρt ‹õ {Ï #σx ?è ωŸ Ψo / ‘u 3 Mô 6t ¡ Ft .ø # Βt κp ö n ãt ρu Mô 6t ¡ .x Βt γy 9s 4 γy èy ó ρã ωā )Î ¡² "ø Ρt’?n ãt µç Ft ù ϑy my ϑy .x # \ ¹ô )Î ! Ζu Šø n ãt ö ϑÏ só ?s ωŸ ρu Ψo / ‘u 4 Ρt 'ù Üs z &r ρ &r ! Ζu Š¡Å Σ β)Î Ψ ãt #s ωŸ Βt Ψo ù ϑy ?è ωŸ ρu Ζu / ‘u 4 Ζu Î 6ö %s ΒÏ š %ß ãô # ρu ( µÏ /Î Ψo 9s πs %s ÛdÏ sÏ ! # š Í "Ï 6x 9ø # ΘÏ θö )s 9ø # ’?n ãt Ρt ö ÁÝ Ρ ùs Ζu 99s θö Βt M Ρ&r 4 ! Ζu ϑô my ‘ö # ρu Ψo 9s ö "Ï îø # ρu 285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan jugaorang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, danKitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorangDengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kamipohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahalakebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya.(Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salahjika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kamibebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yangterdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa YangKami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami,dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untukmencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir".

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 7 \ 207) Ali-Imran 18-194 ÝÅ ¡ó )É 9ø /Î ϑJ Í ! %s ΟÉ ù èÏ 9ø # #( θ9ä ρ' &é ρu πè 3s Í ‾ n ϑy 9ø # ρu θu δè ωā )Î µt 9s )Î ωI µç Ρ‾ &r !ª # ‰y γÎ x3 ΟÞ n ó }M # !« # ‰y ΨãÏ š eÏ !# β )Î ΟÞ Š6Å y 9ø # “â ƒ–Í êy 9ø # θu δè ωā )Î µt 9s )Î ωI ‹J óø /t ΟÞ ù èÏ 9ø # Νã δè u %! y Βt ‰Ï è /t . ΒÏ ωā )Î Gt 3Å 9ø # #( θ?è ρ&é š %Ï ! # #y n Ft z # Βt ρu É ¡ tÏ :ø # ìß ƒ Î ! # χ *Î ùs !« # MÏ ƒt t /Î ö "à 3õ ƒt Βt ρu 3 Οó γß Ψo /t18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanyatiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam)Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui danmenegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; YangMaha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan orang-orang(Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam danenggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan Yang sah tentangkebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalamkalangan mereka. dan (ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah,maka Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 8 \ 208) Al-'Araf 54-56§ΝOè Θ5 ƒ &r πÏ G Å ’ûÎ Úu ‘ö {F # ρu NÏ θu ϑy ¡¡ 9# ,t n {y “%Ï ! # !ª # Νã 3ä / ‘u χāÉ)Ît ϑy )s 9ø # ρu §} ϑô 9# ρu WZ WÏ my µç 7ç è Üô ƒt ‘u κp ] 9# Ÿ ‹ø 9 # Å óø ƒã Ä ó êy 9ø # ’?n ãt “3 θu Gt ó # t ΗÏ s èy 9ø # ‘u !ª # 8x ‘u 6t ?s 3 â ö {F # ρu ,ß ù ƒs :ø # &ã !s ωŸ &r 3 ÿ νÍ Í ö 'r /Î N t ‚ ¡ Βã Πt θfà Ζ‘ 9# ρu š ‰Ï Ft è ϑß 9ø # tÏ †ä ωŸ µç Ρ‾ )Î 4 πº Šu "ø zä ρu %æY Ø @n Νö 3ä / ‘u #( θãã Š # β)Î 4 è ϑy Ûs ρu ù] θö zy νç θãã Š # ρu γy sÅ n ¹ô )Î ‰y è /t ÚÇ ‘ö {F # †ûÎ #( ρ‰ß ¡Å "ø ?è ωŸ ρu t ΖÏ ¡šΒiÏ « # M Ηu qÅ só ϑß 9ø # Ò ƒ Ì %s ! ‘u54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masalalu ia bersemayam di atas Arasy; ia melindungi malam Dengan siang Yang mengiringinyaDengan deras (silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintangbintang, (Semuanya) tunduk kepada perintahNya. ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusanmenciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Yang mencipta danmentadbirkan sekalian alam.55. berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas.56. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yangmembawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang (kalau-kalautidak diterima) dan juga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnyarahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaiki amalannya.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 9 \ 209) Al-'Araf 117-122tβθ3ä ùÏ 'ù ƒt Βt #ß )s ù ?s ‘} δÏ #Œs *Î ùs ( ‚š Á ãt ,È 9ø &r β &r # ›y θΒã ’4 n )Î ! Ζu Šø my ρ &r ρu *(#θ7ç n )s Ρ# ρu 7y 9Ï Ζu δè #( θ7ç Î óä ùst ΗÏ s èy 9ø # bÉ t /Î Ζ Βt # u #( θþ 9ä %s βt θ è ϑy è ƒt #( θΡç %.x Βt Ÿ Üs /t ρu ,‘ tp :ø # ìy %s θu ùs t ‰Ï fÉ y οä t sy ¡¡ 9# ’u Å 9ø &é ρu t Ì óÉ ¹ βt ρ ã δy ρu 4 ›y θΒã bÉ ‘u 117. dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Campakkanlah tongkatmu!" maka tiba-tiba tongkatitu menelan apa Yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).118. maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batalah (sihir) Yang mereka telahlakukan.119. oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka Dengankeadaan Yang hina.120. dan (Kemenangan Nabi Musa menjadikan) Ahli-ahli sihir itu Dengan sendirinya merebahkandiri mereka sujud,121. sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.122. "(Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun".

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 10 \ 2010) Yunus 81-82Ÿω ! # β )Î ( ÿ &ã #é ÜÏ 6ö Šã y ! # β )Î ( ã só ¡bÅ 9# µÏ /Î ΟGç øÅ Βt 4 ›y θΒã Αt %s #( θö )s 9ø &r ! ϑ n ùsoν Ì 2Ÿθö 9s ρu µÏ GÏ ϑy Î 3s /Î , sy 9ø # !ª # ,‘ tÏ †ä ρu t ‰Ï ¡Å "ø ϑß 9ø # Ÿ Ηu åx xß Î Áó ƒã βt θΒã Ì fô Κã 9ø # 81. setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata:" apa Yang kamudatangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya (denganmukjizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatanorang-orang Yang melakukan kerosakan.82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara Yang benar Dengan Kalimah-kalimahperintahNya, Walaupun Yang demikian dibenci oleh orang-orang Yang melakukan dosa".11) Toha 69Ÿωρu ( 9 sÅ y ‰ß ‹ø .x #( θèã Ψo ¹ ϑy Ρ‾ )Î ( #( θþ èã Ζu ¹ Βt #ô )s ù ?s 7y ΨÏ ŠϑÏ ƒt ’ûÎ Βt ,È 9ø &r ρu ’4 At &r ]y ã mß ‹ø mÏ ¡¡ 9# xß Î "ø ƒã69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan Segala (bendabenda sihir) Yang mereka lakukan, kerana Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalahtipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 11 \ 2012) Al-Mukminun 115-118’?n èy Gt ùs Βt ρu βt θèãy ö ?è ωŸ Ζu Šø 9s )Î Νö 3ä Ρ‾ &r ρu WZ 7t ãt Νö 3ä Ψo )ø n zy ϑy Ρ‾ &r Οó Fç 7ö ¡Å sy ùs &r ΟÉ ƒ Ì 6x 9ø # Ä ö èy 9ø # ‘u θu δè ωā )Î µt 9s )Î ωI ( ,‘ sy 9ø # 7à Î ϑy 9ø # !ª # 4 ÿ µÏ /nÎ ‘u ‰y ΖãÏ µç /ç ¡ mÏ ϑy Ρ‾ *Î ùs µÏ /Î µç 9s z δy ö /ç ωŸ t zy # u γ 9s )Î !« # ìy Βt íä ‰ô ƒtç ö zy M Ρ&r ρu Οó my ‘ö # ρu ö "Ï îø # bÉ ‘§ %è ρu βt ρ ã "Ï 3s 9ø # xß Î "ø ƒã ωŸ µç Ρ‾ )Î t ΗÏ q¿ § 9# 115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiadakepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula)tidak akan dikembalikan kepada kami?"116. maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagiYang tetap benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidakberdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasanamalnya Yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidakakan berjaya.118. dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampundan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 12 \ 2013) As-Soffaat 1-10 β)Î # .ø ŒÏ MÏ Šu Î G 9 ùs # \ô —y NÏ tÅ “ 9 ùs U‘u ρu ϑy κå ]s /t Βt ρu ÚÇ ‘ö {F # ρu NÏ θu ϑy ¡¡ 9# ‘§ àZ "ø mÏ ρu "y ¹ MÏ " ‾ Á 9# ρu ‰Ó nÏ θu 9s /ö 3ä γy 9s )Î É .Ï #θu 3s 9ø # π Ζu ƒ“Ì /Î ‹u Ρ ‰‘ 9# u ! Κu ¡¡ 9# Ζ ƒ —y Ρ‾ )Î ΒÏ βt θùè ‹x )ø ƒã ρu ’4 ?n ãô {F # Z ϑy 9ø # ’ n )Î βt θèã ϑ ¡¡ „o ωāy#ÜÏ zy ô Βt ωā )Î É Ì t ϑy 9ø # Š7 ‘Í Β 9 Üs ‹ø x eÈ .ä ΒiÏ ë ¹Ï #ρu Ò #‹x ãt Νö λç ;m ρu ( #‘Y θmã Šß 5 ΡÏ % y eÈ .ä x ÜÒ %Ï Or Ò κp Å µç èy 7t ?ø 'r ùs πs "ô ƒs :ø # 1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris Dengan berderet-deret 2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari kejahatan) Dengan sesungguh-sungguhnya 3. (hamba-hambaKu) Yang membaca kandungan Kitab Suci;4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu 5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan Segala Yang ada di antarakeduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi)Dengan hiasan bintang-bintang.7. dan (Kami pelihara urusan langit itu) Dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiapSyaitan Yang derhaka;8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat)penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari Segala arah dan penjuru,9. untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa Yang tidak putus-putus.10. kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu Yang curi mendengar mana-mana percakapan(malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api Yang menjulang lagi menembusi.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 13 \ 20

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 14 \ 2014) Al-Ahqaaf 29-32çνρ ç Ø my ϑ n ùs βt # u ö )à 9ø # χšθèã ϑÏ Gt ¡ó „o dÇ fÉ 9ø # z ΒiÏ # \ "x Ρt 7y ‹ø 9s )Î ! Ψo ùø u À Œø )Î ρu! Ψo Βt θö )s ƒt #( θ9ä %s z ƒ‘Í ‹É ΨΒ ΟγÎ ΒÏ θö %s ’4 n )Î #( θö 9 ρu z ÓÅ %è ϑ n ùs ( #( θFç ÁÅ Ρ&r #( θþ 9ä %sü“‰Ï κö ‰u µÏ ƒ ‰y ƒt t /t ϑy 9jÏ %] ‰dÏ Á Βã 4 ›y θΒã ‰Ï è /t . ΒÏ Αt “Ì Ρ&é 7 Ft 2Å Ψo è ϑÏ y Ρ‾ )Î(#θΖã ΒÏ # u ρu !« # z çÅ #Šy #( θ7ç ŠÅ &r ! Ζu Βt θö )s ƒtāω Βt ρu Λ8 )É Gt ¡ó Β ,9 ƒ Ì Ûs ’4 n )Î ρu ,dÈ sy 9ø # ’ n )Î Ο5 Š9Ï &r A #‹x ãt ô ΒiÏ Ν.ä ö gÅ †ä ρu /ö 3ä /Î θΡç Œè ΒiÏ Ν6à 9s ö "Ï óø ƒt µÏ /Î} Šø 9s ρu ÚF # ’ûÎ “9 f} Šø n ùs !« # z ç4 â ! ‹u 9Ï ρ &r ÿ µÏ ΡÏ ρŠß ΒÏ µç 9s §Ç ‘ö {É è ϑß /Î §Å #Šy ó gÅ †ä A 7Î Β 9 n Ê ’ûÎ š Í ‾ 9s ρ' &é29. dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu(Wahai Muhammad) untuk mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya,berkatalah (setengahnya kepada Yang lain): "Diamlah kamu Dengan sebulat-bulat ingatan untukmendengarnya!" kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya(menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan) memberi peringatan dan amaran.30. mereka berkata: "Wahai kaum kami! Sesungguhnya Kami telah mendengar Kitab (Al-Quran)Yang diturunkan (oleh Allah) sesudah Nabi Musa, Yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab suciYang terdahulu daripadanya, lagi, memandu kepada kebenaran (tauhid) dan ke jalan Yang lurus(ugama Islam)31. "Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan) Rasul (Nabi Muhammad) Yang mengajak ke jalan Allah,serta berimanlah kamu kepadaNya, supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosakamu, dan menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang tidak terperi sakitnya.32. "Dan sesiapa tidak menyahut (seruan) Rasul Yang mengajaknya ke jalan Allah, maka ia tidakakan dapat melepaskan diri (dari balasan azab walau ke mana sahaja ia melarikan diri) di bumi,dan ia tidak akan beroleh sesiapapun - Yang lain dari Allah - sebagai pelindung-pelindung Yangmembelanya; mereka (yang demikian sifatnya) adalah Dalam kesesatan Yang nyata".

AYAT RUQYAH SYARIAH15)M\S 15 \ 20Ar-Rahman 33-36ÏN θu ϑy ¡¡ 9# ‘Í Üs %ø &r ô ΒÏ #( ρ‹ä "à Ζ?s β&r Νö Fç è Üs Gt ó # βÈ )Î §Ä Ρ}M # ρu dÇ gÅ :ø # u ³ è ϑy ƒt ϑy 3I # u “ä /nÎ ‘u Ï ωdÄ 'r 7Î ùs ā )Î χšρ‹Ÿ 4 #( ρ‹s ù ¡F # ρuä "à Ζ?s ωä "à Ρ ùs Ú9 ÜÝ 0Î ωÇ ‘ö { βÈ # u ÇÅ Gt ?s ξŸ ùs Ó tp Υé ρu ‘9 Ρ‾ ΒiÏ âÔ #θu ä ϑy 3ä ‹ø n ãt ã y ö ƒã βÈ /t ‹jÉ 3s ?è βÈ /t ‹jÉ 3s ?è ϑy 3ä /nÎ ‘u Ï ωI # u “dÄ 'r 7Î ùs33. Wahai sekalian jin dan manusia! kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasanlangit dan bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami), maka cubalah kamumenembus keluar. kamu tidak akan menembus keluar melainkan Dengan satu kekuasaan (yangmengatasi kekuasaan kami; Masakan dapat)!34. maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan?35. kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar dari kalangan jin dan manusia) akan ditimpakanDengan api Yang menjulang-julang dan leburan tembaga cair (yang membakar); Dengan Yangdemikian, kamu tidak akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa itu);36. maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan?

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 16 \ 2016) Al-Hasyr 21-24ÏπuŠô yz ô ÏiΒ %YæÏd‰ ÁtF Β YèÏ yz çµtF ƒr&t 9 9 t6y 4’n?tã tβ#u ö à)ø9 # #x‹ yδ uΖø9t“Ρr& öθs9ª! # uθèδ šχρã 3x"tGtƒ óΟßγ‾ yès9 Ä Ζ Ï9 pκæ5Î ôØtΡ ã sVøΒF{ # š ù Ï?uρ 4 «! # ÞΟŠÏm§ 9 # ß oΗ q§ 9 # uθèδ ( Íοy‰ yγ 9 #uρ É ø‹tóø9 # ÞΟÎ tã ( uθèδ āωÎ) tµ s9Î) Iω “Ï% ! #ß ÏΒ σßϑø9 # ãΝ n ¡¡9 # â ρ‘‰à)ø9 # à7Î yϑø9 # uθèδ āωÎ) tµ s9Î) Iω ”Ï% ! # ª! # uθèδšχθà2Î ô³ç„ ϑtã «! # z ysö6ß 4 ç Éi9x6tGßϑø9 # â‘ 6yfø9 # Ⓝ͓yèø9 # Ú Ïϑø‹yγßϑø9 #ßxÎm7 ¡ç„ 4 4 o ó¡ßsø9 # â ! yϑó F{ # ã&s! ( â‘Èhθ Áßϑø9 # ä—Í‘ t7ø9 # ß,Î y‚ø9 # ª! # uθèδ ÞΟŠÅ3ptø: # â“ƒÍ yèø9 # uθèδuρ ( ÇÚö‘F{ #uρ ÏN uθ yϑ¡¡9 # ’Îû tΒ çµs921. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihatGunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misalPerbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib danYang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); YangMaha Suci; Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkanKeamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat(menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dariSegala Yang mereka sekutukan dengannya.24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepadaada); Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalahnama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang adadi langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 17 \ 2017) Al-Jin 1-9 7Y gp ”x Ρº # u ö %è Ψo è ÿÏ œx Ρ‾ )Î #( θþ 9ä )s ùs dÇ gÅ :ø # z ΒiÏ Ö "x Ρt ìy ϑy Gt ó # µç Ρ‾ &r ’ n )Î z rÇ ρ&é ö %è4’?n èy ?s µç Ρ‾ &r ρu #‰t &r ! Ζu /nÎ t /Î 8x Î ³Y nô Σa 9s ρu ( µÏ /Î Ζ Βt t ùs ‰Ï ô ” 9# ’ n )Î “ü ‰Ï κö ‰u Ζu κå "Ï y Αã θ)à ƒt χš%.x µç Ρ‾ &r ρu # V !s ρu ωŸ ρu πZ 7t sÅ ¹ ‹x ƒs Bª # Βt Ζu /nÎ ‘u ‰‘ y«!# ’?n ãt gÅ :ø # ρu §ß Ρ}M # Αt θ)à ?s 9 β&r ! Ψ Ζu ßs Ρ‾ &r ρu ÜV Üs x !« # ’?n ãtz ΒiÏ Αy Ì /Î βt ρŒè θèã ƒt §M # z ΒiÏ Αy ‘Í βt %.x µç Ρ‾ &r ρudÇ gÅ :ø # 5 % Ä Ρ} % #‰Y nt &r !ª # ]y èy 7ö ƒt 9 β&r Λ ä ΨΨo ßs ϑy .x #( θΖ‘ ßs Νö κå Ξ &r ρu Ρ‾ &r ρu /\ ‹É .x )Z δy ‘u Νö δè ρŠß #“t ùs 7Y κå à ρu #‰Y ƒ‰Ï x U t my Mô y Î Βã γy Ρt ‰ô y θu ùs u ! ϑy ¡¡ 9# Ψo ¡ó ϑy 9s Ρ‾ &r ρu#‰Y ¹ ‘§ /\ κp Å µç 9s ô‰gÅ †s tβψF # ÆìϑÏ Gt ¡ó „o ϑy ùs ( Æìϑô ¡¡ 9Ï y‰èÏ )s Βt κp ] ΒÏ ß‰èã )ø Ρt Ζ .ä 1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku, Bahawa sesungguhnya: saturombongan jin telah mendengar (Al-Quran Yang Aku bacakan), lalu mereka (menyampaikanhal itu kepada kaumnya dengan) berkata: Sesungguhnya Kami telah mendengar Al-Quran(sebuah Kitab Suci) Yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan!2. Kitab Yang memberi panduan ke jalan Yang betul, lalu Kami beriman kepadaNya, danKami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk Dengan Tuhan kami.3. Dan (ketahuilah Wahai kaum kami!) Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran dankeagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 18 \ 204. Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah) Bahawa sesungguhnya: (ketua) Yang kurang akalpertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata Yangmelampaui kebenaran;5. Dan Bahawa Sesungguhnya (nyatalah kesalahan) kita menyangka Bahawa manusia dan jintidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu Yang dusta terhadap Allah.6. Dan Bahawa Sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa orang dari manusia,menjaga dan melindungi dirinya Dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin,kerana Dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat.7. Dan Bahawa Sesungguhnya (tidaklah benar) manusia menyangka sebagaimana Yang kamusangka, Bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang Rasul (atau tidak akanmembangkitkan manusia pada hari kiamat).8. Dan Bahawa Sesungguhnya Kami telah berusaha mencari berita langit, lalu Kami dapati langititu penuh Dengan pengawal-pengawal Yang sangat kuat kawalannya, dan (dengan rejamanrejaman) api Yang menyala.9. Padahal Sesungguhnya Kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat (perhentian) di langituntuk mendengar (percakapan penduduknya); maka sekarang sesiapa Yang cuba Mendengar,akan mendapati api Yang menyala Yang menunggu merejamnya.

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 19 \ 2018) Al-IkhlasöΝ9s ρu ‰ô 9s θƒã Νö 9s ρu ô #Î ƒt Νö 9s ‰ß ϑy Á 9# !ª # ‰î my &r !ª # θu δè ö %è ‰7 my &r #θ "à 2à &ã ! 3ä ƒt1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".19) Al-Falaq#Œs )Î ,@ Å %ñy hÎ Ÿ ΒÏ ρu#Œs )Î ‰ Å %nt hÌ x ΒÏ ρu ,t n {y Βt hÎ Ÿ ΒÏ ,È n "x 9ø # bÉ t /Î Œè θãã &r ö %è ‰Ï )s èã 9ø # †ûÎ MÏ Vs " Ζ 9# hÌ x ΒÏ ρu %s ρu ‰y ¡ my1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang menciptakansekalian makhluk,2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan(dan ikatan-ikatan);5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

AYAT RUQYAH SYARIAHM\S 20 \ 2020) An-Naas ΒÏ Ä Ψ 9# µÏ 9s )Î Ä Ψ 9# 7Å Î Βt Ä Ψ 9# bÉ t /Î Œè θãã &r ö %è ZÄ Ψ 9# ‘Í ρ‰ß ¹ß †ûÎ â θÈ ó θu ƒã “%Ï ! # Ä Ψ ƒs :ø # Ä #θu ó θu 9ø # hÌ x Ä Ψ 9# ρu πÏ Ψ fÉ 9ø # z ΒÏ1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.2. "Yang Menguasai sekalian manusia,3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia,4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam, 5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia, 6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".

AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 2 \ 20 2) Al-Baqarah 1-5 . Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjat kemuliaanNya),