Transcription

KODQRSEJARAHTINGKATAN 1SKEMA JAWAPAN PEMAHAMAN DAN PEMIKIRANKRITISBAB 1 (halaman 21 dan 22)1. B2. A3. Melihat piala kristal di depan saya ini saya teringat peristiwa pada tahun 2016 yang padasaya amat bersejarah. Pada tahun tersebut, saya telah dianugerahkan sebagai TokohKokurikulum Sekolah Kebangsaan Maju Jaya. Saya menganggapnya bermakna danbersejarah kerana pada majlis ini, Pengarah Pelajaran Negeri sendiri yang memberikanpenganugerahan ini. Bukan mudah untuk saya bersalaman dan bertemu dengan TuanPengarah Pelajaran negeri. Selain itu, majlis ini juga bermakna pada saya keranakehadiran seluruh ahli keluarga saya termasuklah abang sulung saya yang ketika itupulang dari luar negara khusus untuk meraikan kejayaan saya. Lebih bersejarah lagimajlis ini diadakan sempena Hari Kecemerlangan Sekolah yang jatuh bersamaandengan hari ulang tahun kelahiran saya yang ke-12 tahun.4. (i)Di tapak kerja:(a) Merancang grid(b) Menandakan kawasan(c) Ekskavasi(ii)Di makmal:(a) Menyisihkan(b) Membersihkan(c) Mengkatalogkan(d) Menganalisis5. Situasi 1: Kaedah yang paling sesuai digunakan oleh Swee Lan ialah kaedah lisan, iaitumenemu bual dengan orang sumber, keluarga dan rakan-rakan Dr. Farah Hani Imran.Kaedah bertulis juga boleh digunakan dengan menggunakan majalah sekolah, akhbardan sebagainya.1

Situasi 2: Rajesh boleh menggunakan kaedah lisan dengan menemu bual orang sumber,keluarga dan rakan-rakan Datuk Santokh Singh. Kaedah bertulis juga boleh digunakandengan merujuk kepada akhbar, buku catatan harian dan sebagainya.Situasi 3: Kebaikan menyimpan gambar-gambar lama dari sudut sejarah adalah keranagambar-gambar ini boleh digunakan sebagai rujukan dan bukti atas sesuatu peristiwa.Selain mempunyai kualiti ilmu dan kenangan yang tersendiri, gambar tersebut jugamembolehkan generasi akan datang mengenali asal usul dan budaya masyarakatterdahulu.6. (a) Sumber 1: Buku ialah sumber sekunder.Sumber 2: Keterangan lisan ialah sumber primer.Sumber 3: Internet ialah sumber primer (jika ditulis sendiri, bersifat asli danbelum ditafsirkan). Internet boleh menjadi sumber sekunder jika telahdiolah dan dibukti anDisebarkankepada umum

BAB 2 (halaman 41 dan 42)1. D2. D3. B4. (i) Paleontologi(ii) Kimia(iii) Arkeologi(iv) Geologi(v) Fizik5. (a) i Kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing.ii Kawasan Kutub Utara pada 18,000 tahun dahulu masih beriklim sejuk dandilitupi oleh air batu.iii Paras air laut meningkat akibat kecairan air batu.(b) Pada 18,000 tahun dahulu suhu dunia masih sejuk. Manusia masih hidup dalamkeadaan nomad. Persekitaran yang mencabar dengan binatang liar. Manusia belummempunyai rumah dan terdedah kepada ancaman binatang buas. Tiada hasilteknologi yang membantu kehidupan manusia seperti alat pemanas, rumah, elektrikdan komunikasi.6. Pada Zaman Pleitosen berlaku glasier utama, manusia sudah mengetahui cara membuatapi. Kebanyakan binatang yang hidup pada masa itu masih kekal pada hari ini. Manusiadipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara melaluiPentas Sunda sekitar 50,000 tahun dahulu.7. Pada Zaman Air Batu Akhir suhu di kawasan benua Asia mulai panas menyebabkanmanusia berhijrah ke benua Eropah8. Kita perlu mengekalkan kelestarian alam sekitar bagi menjaga bumi daripada mengalamikemusnahan9. Kepupusan haiwan pada Zaman Pleistosen berlaku kerana kecairan air batu yangmengubah bentuk fizikal bumi menjadi tasik dan perubahan bentuk saliran sungai.10. Terdapat dua kesan penting kecairan air batu terhadap perubahan fizikal muka bumidi Asia Tenggara, iaitu:(a) Kenaikan aras laut di Pentas Sunda. Air laut naik antara 100 hingga 120 meter.(b) Pergerakan manusia di kawasan Asia Tenggara mulai terhad akibat kewujudanpulau.3

BAB 3 (halaman 71 dan 72)1.2.3.4.5.ACCA(a) Gua Chauvet (Perancis), Altamira (Sepanyol), Catal Huyuk dan Gobekli Tepe(Turki), Stonehenge (Britain), Bhimbetka (India), Zhoukoudian (China), Shahr-iShokta (Iran)(b)Kepentingan lukisan gua:- Sebagai bukti kewujudan manusia Zaman Prasejarah.- Gua sebagai tempat tinggal dan tempat perlindungan manusia Zaman Prasejarah.- Lukisan gua menunjukkan situasi dan keadaan semasa itu.(c) Keistimewaan Lenggong- Merupakan antara tapak prasejarah yang paling penting di Asia Tenggara.- Merupakan tapak pelbagai Zaman Prasejarah (multisite).- Rangka Perak Man merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupanmanusia Zaman Prasejarah di Malaysia.6.Zaman Paleolitik Zaman Logam4

7. Aspek/zamanTempat kediamanPaleolitikKegiatan ekonomiMemburudan meramumakanan bersifat saradiri.Lukisan gua.Keseniandan kebudayaanGuaMesolitikNeolitikLogamGuaRumah yangdiperbuatdaripadabatu,tanah liat dankayu.Rumah yangdiperbuatdaripadabatu, tanahliat dan kayuyang lebihbaik lhutan danmenangkapikan – saraPertanian danpenternakan– sistembertukarbarang embuatandanpertukangan– sistembarterdijalankan.Lukisan gua.Pelbagaicorakgeometri dansimbolismedalampembuatantembikar.Hiasan padaperalatanlogam sepertigendanggangsa.8 (a) Manusia Zaman Paleolitik masih tinggal di kawasan gua sebagai tempat yang palingselamat, api telah digunakan untuk melindungi diri daripada binatang buas danmenghangatkan badan pada waktu malam. Aktiviti mencari hasil hutan dijalankan,kaum wanita pula menjalankan usaha mencari makanan.Manusia Zaman Neolitik lebih maju dalam kehidupan. Mereka tinggal di dalam rumahyang baik binaannya di kawasan pinggir sungai. Mereka juga telah menggunakansampan.5

(b)Zaman Paleolitik:- Mendapatkan makanan yang cukup.- Tempat perlindungan yang selamat.- Ancaman serangan binatang buas.Zaman Neolitik:- Usaha untuk memastikan makanan mencukupi.- Hidup dalam keadaan selamat dan terlindung daripada ancaman cuaca buruk.(c)Zaman Paleolitik:- Aktiviti memburu dan mengutip hasil hutan dijalankan secara berterusanbagi memastikan setiap orang mendapat makanan dan apabila sumber makananberkurangan mereka akan berpindah ke tempat lain.- Gua menjadi pilihan bagi melindungi diri dan keluarga.- Ancaman binatang buas dielakkan dengan memilih tempat tinggal yang sesuai,menggunakan api dan senjata bagi membunuh binatang yang mengancammereka.Zaman Neolitik:- Makanan diperoleh daripada usaha pertanian dan penternakan binatang.- Bagi melindungi diri mereka dan keluarga, mereka membina rumah daripadabatu, kayu dan tanah liat.6

BAB 4 (halaman 87 dan 88)1.A2. A3. C4. C5. Konsep TamadunPandangan dunia Islam – Tamadun ditakrif sebagai pencapaian dan pembangunan dalamsegala perlakuan, pemikiran dan kemajuan yang tinggi, luhur, baik dan sopan.Pandangan dunia Barat – Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanyadalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran.6. Kemajuan Tamadun Yunani diukur melalui kemajuan yang dicapai oleh masyarakatdalam beberapa aspek kehidupan seperti sains, industri dan sistem kerajaan. Kemajuanini memacu kewujudan bandar yang mempunyai sistem pentadbiran dan kerajaan yangdipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat mula mempunyai pengkhususandalam bidang pekerjaan. Mereka mempunyai ciri-ciri yang suka kepada kesenian dankesusasteraan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks.7. Ciri-ciri TamadunPembentukan bandarPeneranganPerkembangan dalam bidang pertanian menyebabkanmanusia mula membina petempatan kekal. Kewujudanpetempatan kekal ini melahirkan bandar. Bandarmempunyai lebih ramai penduduk yang mempunyaipelbagai latar belakang. Ciri bandar adalah seperti yangberikut:Pelan susun atur bangunan dan petempatan yangtersusun. Rumah kediaman yang mempunyaikemudahan perigi, bilik mandi dan tandas.Adanya kemudahan prasarana yang teratur dansistematik seperti pasar, rumah ibadat dan kawasankediaman.Adanya sistem perparitan dan pembetungan.Pembinaan kota bagi perlindungan daripada seranganorang luar.7

Ciri-ciri TamadunSistem pemerintahanPeneranganPembentukan kerajaan untuk mengurus pemerintahankota yang berkembang pesat.Pada peringkat awal, pemerintahan negara-kota diketuaioleh golongan agama. Kemudian, raja mengambil alihperanan sebagai pemerintah. Raja dibantu oleh pegawaidaripada kaum bangsawan.Dibentuk sistem undang-undang.Agama dankepercayaanMasyarakat tamadun awal mempercayai banyak tuhan.Antara tuhan termasuklah tuhan bulan, matahari, ibu dansungai.Institusi keagamaan mengurus upacara keagamaan.Dibina bangunan kuil atau rumah ibadat yang besar.PengkhususankepercayaanPerkembangan pesat bandar meningkatkan jumlahpenduduk.Mewujudkan pengkhususan dalam bidang pekerjaan.Terdapat peluang pekerjaan baharu seperti pengutipcukai, jurutera, tentera, petani dan pentadbir.Wujud kumpulan artisan mengukir, menempa besi dantembikar.Pedagang dan saudagar bertukar barangan.Sistem ekonomiKegiatan ekonomi atau pengkhususan pekerjaan berlakuapabila wujudnya lebihan hasil pertanian. Wujudpekerjaan baharu seperti peniaga, pedagang dan artisan.Kegiatan perdagangan mewujudkan sistem ekonomiyang lebih khusus, iaitu petani, pemborong dan pedagang.Terbentuk sistem mata wang sebagai alat pertukaran,sukat menyukat barangan dan simpan kira.8

Ciri-ciri TamadunOrganisasiPeneranganKemunculan golongan pekerja mewujudkan kelassosial berdasarkan pekerjaan, kekayaan dan pengaruh.Terdapat struktur masyarakat.Tulisan danpenyimpananrekodSistem tulisan mula wujud kira-kira 5,000 tahun dahulu.Penciptaan tulisan membezakan kehidupan prasejarahdan sejarah.Sistem tulisan menggunakan abstrak simbol bagimewakili pelbagai bentuk idea.Kelahiran tulisan membolehkan manusia menyimpanrekod dan perkara penting tentang masyarakat dan dirimereka.Tulisan pertama menggunakan sistem piktograf atausimbol gambar.TeknologiTamadun awal menghasilkan ciptaan dalam bidangsains dan teknologi yang memudahkan kehidupanharian. Ciptaan tersebut merupakan sumbangan besarkepada perkembangan kehidupan masyarakat pada hariini.Lahirlah hasil cipta yang menggunakan teknologibagi membantu masyarakat seperti pelayaran,terusan,percetakan dan simpan kira.Kesenian dankesusasteraanMasyarakat melahirkan hasil sastera dan seni bina yangmengagumkan.Gaya dan teknik yang digunakan menggambarkansetiap budaya tamadun masing-masing.Hasil ciptaan artis berupa patung dan lukisan tuhan,dewa-dewi, pahlawan dan pemerintah9

8. Pembentukan bandar menyebabkan berlaku pertambahan penduduk. Pendudukmempunyai pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Oleh sebab penduduk tinggal dibandar, mereka memerlukan sistem pengurusan dalam pelbagai bidang. Perkembangankepesatan bandar melahirkan sistem negara-kota. Asas kepada sistem negara-kotaadalah dengan kelahiran sistem pemerintahan, apabila wujud badan pemerintah yangmenjalankan tanggungjawab mentadbir negara, mengawal keamanan, menyediakankemudahan awam dan fizikal.9. Alam semula jadi mempengaruhi perkembangan pembinaan tamadun manusia.Pergantungan pada sungai melahirkan penempatan yang berhampiran dengan sungaiseperti di kuala atau muara sungai. Pada peringkat awal, hasil ciptaan berasaskan sumberalam semula jadi seperti kertas daripada daun, batu sebagai bahan membina bangunan,pembinaan terusan bagi menahan banjir. Manusia menggunakan sungai dan laut sebagailaluan perhubungan.10

BAB 5 (halaman 113 dan 114)1. A2. B3. D4. Sungai Nil membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun dengan membawa lumpurberwarna hitam yang subur untuk pertanian.5. Pemimpin amat penting dalam pembinaan sesuatu tamadun kerana pemimpin akanmengetuai segala perancangan kewangan, dasar kerajaan, ketenteraan, dasar luar dandasar pendidikan sesebuah tamadun.6. Tamadun awal telah menghasilkan ciptaan dalam bidang sains dan teknologi yangmemudahkan kehidupan harian manusia. Ciptaan tersebut seperti kapal dan pelayaran,dan roda untuk pengangkutan. Ciptaan tersebut merupakan sumbangan besar kepadaperkembangan kehidupan masyarakat hari ini.7. (i) Kubu tebal dan kuat untuk menghadapi banjir. Kubu juga dibina tinggi bagimengelakkan serangan luar. Kubu dijadikan sebagai alat perlindungan keluargadiraja.(ii) Sumbangan lain Tamadun Indus ialah kesenian terutama reka cipta patung.8. Terusan membantu menghalang banjir. Terusan juga digunakan untuk mengairi kawasanpertanian9. Penduduk yang ramai membentuk bandar. Dari bandar berkembang menjadi negarakota. Penduduk mempunyai pengkhususan pekerjaan. Jumlah bilangan penduduk yangsemakin meningkat menyebabkan ada keperluan sistem pentadbiran dan perundangan.Sistem ini mewujudkan sebuah kerajaan yang melahirkan golongan diperintah danmemerintah.11

BAB 5 (halaman 135 dan 136)1. C2. D3. D4. A5. D6. Keadaan polis di Yunani – polis merupakan gabungan tiga komponen, iaitu bandarutama, bandar kecil dan kawasan kampung. Polis juga merupakan ibu kota dan pusattumpuan masyarakat. Di tengah-tengah polis terdapat acropolis, iaitu pusat komuniti.7. (a) i. Monarki ialah sistem beraja dan berasaskan keturunan.(ii) Oligarki ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil orang yangberkuasa.(iii) Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh bangsawan.(iv) Tirani ialah pemerintahan yang zalim.(v) Demokrasi ialah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.(b) Sistem demokrasi dipilih kerana ia merupakan sistem terbaik dalam memastikansemua pihak menerima manfaat daripada pihak pemerintah. Sistem ini jugamemastikan kuasa berada dalam tangan rakyat.8. Athens – kerana sistem yang diamalkan ialah demokrasi yang menjaga kepentinganrakyat.Sparta – kerana disiplin ketenteraan yang membuatkan Sparta kuat dan patriotik.9. “Rom tidak dibina dalam sehari” – bermakna Rom mengalami perkembangan yangpanjang untuk mencapai kegemilangannya. Dalam keadaan di sekolah, pelajar perluuntuk menjelaskan kisah susah payah serta cabaran yang dihadapi oleh sekolah untukberada dalam keadaan sekarang.10. (a) Ciri pantheon – saiz yang besar, penggunaan siling, tiang gaya Yunani, penggunaanmarmar, kubah berbentuk bulat, bumbung dengan struktur melengkung.Bangunan Sultan Abdul Samad – saiz besar, mempunyai Menara, kubah, duatingkat dengan bentuk ladam di tengah-tengah, serambi tertutup, berunsur Mongol,bahan daripada kayu dan batu bata.(b) Ciri berbeza kerana dibina pada zaman berbeza, di lokasi berbeza dan kebudayaanyang berbeza.12

BAB 7 (halaman 155 dan 156)1.C2. A3. D4. A5.Jumlah kematian serta kemusnahan yang besar memberikan kesedaran kepada Asoka.6.Penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan nama Dinasti Maurya terutamanyazaman Asoka begitu dikenali di serata dunia. Di bawah naungan Asoka, misipengembangan agama Buddha telah giat dilakukan. Misi tersebut telah dihantar keTibet, Nepal, Alexandaria, Antioch, Bactria dan Burma.7. (i) Matlamat sistem pendidikan: lulus peperiksaan perkhidmatan awam, mengekalkanajaran Confucius, membezakan golongan elit dengan rakyat, memilih pegawaikerajaan dan memupuk nilai moral dan etika.(ii) Untuk mengelakkan calon meniru.8. (i) Latar belakang sistem pendidikan:Sistem Pendidikan Negara telah mengalami sejarah perkembangan yangpanjang dan melalui lima fasa seperti berikut:Zaman Pramerdeka (sebelum 1957);Zaman Pasca Merdeka (1957-1970);Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990);Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000); danZaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang)(ii)Sistem pendidikan kiniPada zaman ini, Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar denganperkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagaiperubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan dan pemantapan sistempendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama.Pendidikan prasekolah, Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kemudianKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) kemudian Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM),pendidikan peringkat tinggi, pendidikan guru, pendidikan vokasional dan teknikserta pendidikan swasta sentiasa dikaji bagi mengesan sebarang kelemahan yangboleh menyebabkan kegagalan mencapai objektif yang telah ditetapkan.13

(iii) MatlamatMelahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannyasebagai seorang warganegara.Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannyaberupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikansumbangan terhadap kemajuan dan perkembangan negara.Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkanprinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut Perlembagaan.Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara.Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip RukunNegara dan bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat berbilangkaum.Mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang di antarakaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepadagolongan yang kurang berada.(iv) CabaranIlmu bersifat global dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.Masalah sosial.Tuntutan ibu bapa yang melampau.14

BAB 8 (halaman 187 dan 188)1. C2. D3. A4. (i)(ii)Kegiatan pertanian seperti gandum, kopi, sekoi, padi dan kemenyan.Menternak secara nomad terutama. Antara binatang ternakan termasuklah unta,kambing dan biri-biri.(iii) Terdapat juga yang mengamalkan sistem tukar barang. Mereka menukarkanbinatang ternakan dan hasil ternakan dengan barang keperluan mereka sepertipakaian dan kurma.(iv) Terdapat juga yang keluar berdagang secara kafilah. Mereka memasarkan hasilhasil dagangan dari Hadramaut dan India dan membawanya juga ke Syam danMesir.(v) Makkah pula menjadi sebagai pusat dagangan yang baru. Penduduk Hijaz pulamembeli barang dari Yaman dan Habsyah lalu menjualkannya di Syam dan Mesir.Terdapat juga Laluan Sutera dalam menghubungkan perdagangan antara Arab,China, India dan Asia.(vi) Perniagaan ketika ini, hanya mementingkan keuntungan, mengamalkan riba danmenipu dalam timbangan.5.Kerajaan Islam Pusat pemerintahanBani Umaiyah(i) Damsyik(ii) CordobaBani Abbasiyah BaghdadTurki Uthmaniyah Anatolia6. Ketokohan Nabi Muhammad SAWPemimpinmasyarakatSebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAWmenekankan aspek akidah, akhlak dan ibadah.Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAWmenekankan konsep syura atau perundingan, keadilan,persamaan dan kebebasan melalui Piagam Madinah.Baginda berusaha menjadikan Islam sebagai satu carahidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormatmenghormati dan sejahtera dalam kalangan masyarakat.15

PembangunanekonomiPerdaganganNabi Muhammad SAW menggalakkan hubunganekonomi antara negara Islam Madinah dengan kawasanlain.Menjadikan ekonomi dagangan Madinah maju.Perniagaan dan pertanianNabi Muhammad SAW menggalakkan masyarakatbekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanianberasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerjabersungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal,larangan penindasan dan riba.Pengurusan tanahNabi Muhammad SAW membangunkan ekonomidengan menggalakkan pembangunan semula tanahterbiar serta menebus semula tanah yang tergadaikepada kaum Yahudi.Mempertahankanagama Islam16Pembangunan pasar Suq al- AnsarNabi Muhammad mencadangkan agar Abdul Rahmanbin Auf membangunkan sebuah tempat berjual belibagi membangunkan ekonomi umat Islam. Makapasar Suq al Ansar telah didirikan dan telah berjayamembangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkanpesaing mereka, iaitu orang Yahudi.Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpintentera yang berjaya berdasarkan prinsip perjuanganjihad.Dalam Islam, peperangan tidak diizinkan melainkansetelah orang Islam diancam demi mempertahankanagama, umat dan negara.Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengetuai sirisiri peperangan menentang musuh seperti Perang Badar,Uhud dan Khandak.Ketika berperang, baginda menunjukkan sifatkepimpinan seperti mendengar pandangan orang laindan menunjukkan akhlak mulia.Mengatur strategi berkesan untuk membuka semulakota Makkah

7. Melabelkan gambar.Gambar 1:MihrabMimbarGambar 2:MenaraKubahArch melengkung / pintu masuk berbentuk melengkung8. Seni bina masjid Wilayah PersekutuanMasjid ini mempunyai seni bina Timur Tengah, seni bina Melayu dan pengaruh senibina Masjid Sultan Ahmet di Istanbul, Turki.Reka bentuk kubahnya merupakan cantuman beberapa buah kubah yang terdiridaripada sebuah kubah utama, kubah separuh dan kubah-kubah kecil lain di atasruang solat utamaTerdapat halaman terbuka bertujuan menampung bilangan Jemaah yang ramai danuntuk aktiviti lainMasjid dikelilingi kolam air untuk menimbulkan suasana nyaman dan tenang sertamemberi kesan dari segi penampilan ruang.Terdapat arch dan pintu melengkung sebagai melambangkan perasaan hormat dantunduk menjemput masuk ke masjid.Terdapat perhiasan indah dengan elemen estetika seperti ukiran kayu di dindingnyayang berbentuk awan larat, bunga-bungaan dan geometri.(Boleh rujuk portal rasmi www.masjidwilayah.gov.my)17

Ciri-ciri Tamadun Penerangan Organisasi Tulisan dan penyimpanan rekod Teknologi Kesenian dan kesusasteraan. 10 8. Pembentukan bandar menyebabkan berlaku pertambahan penduduk. Penduduk mempunyai pengkhusus