Transcription

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARASila kemukakan dokumen dalam TIGA (3) salinanSila (/) manayang berkaitanNO.DOKUMENA.DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI SEMUA JENIS PERNIAGAAN(MILIKAN TUNGGAL/PERKONGSIAN/PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD/SYARIKAT SDN.BHD)1.BORANG DAN MAKLUMAT KREDITi.Borang RP 16 –Butir-Butir (Perseorangan/Ahli Perkongsian/Ahli LembagaPengarah)ii.Surat Akuan Sumpah bukan seorang yang bankrap terkini (Perseorangan/Ahli Perkongsian/Ahli Lembaga Pengarah)iii.Borang Kebenaran Menghubungi Pihak-Pihak Berkenaan Bagi TujuanSemakan Kredit (Perseorangan / Ahli Perkongsian / Ahli Lembaga Pengarah)iv.Surat Kebenaran Pemeriksaan Kredita) Consent Letter A (diisi oleh pemilik Perniagaan Milikan Tunggal/Perkongsian/ Perkongsian Liabiliti Terhad [PLT])b) Consent Letter B (diisi oleh wakil yang diberi kuasa dan Ahli LembagaPengarah Syarikat Sdn.Bhd)v.Laporan Credit Tips Of Service (CTOS)a) MyCTOS Score Report (Perseorangan/Ahli Perkongsian/Ahli Lembaga Pengarah)b) Company/Business Profile Report Plus (Syarikat Sdn. Bhd sahaja)2.DOKUMEN DIRI DAN PERNIAGAANi.Salinan Kad Pengenalan (Perseorangan /Ahli Perkongsian /Ahli Lembaga Pengarah)ii.Salinan Perjanjian Sewa Kedai, Bengkel atau Kilang (Premis yang disewa)iii.Salinan Geran Tanah/ Sale & Purchase Agreement (Premis milikan sendiri)iv.Salinan Perjanjian Perkongsian (Perniagaan perkongsian)3.DOKUMEN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)i.Perakuan Pendaftaran SSM (Digitally Certified True Copy - CTC)ii.Profil Perniagaan/Syarikat SSM terkini (Digitally Certified True Copy - CTC)4.DOKUMEN KEWANGANi.Salinan Penyata Bank bagi tempoh 3 bulan terkini (PUTRA & SPiKE) atau6 bulan terkini untuk skim pembiayaan lain.ii.Salinan Kelulusan Pinjaman/Overdraf sekiranya masih mempunyaibaki/penyata terkini pinjaman@ pembiayaan/overdraf1 SENARAISEMAKPERMOHONANPEMBIAYAANMARA

Sila (/) manayang berkaitanNO.DOKUMENB.DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI SYARIKAT SDN. BHD1.DOKUMEN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) & SYARIKATi.Sijil Pemerbadanan Syarikat SSM terkini (Digitally Certified True Copy- CTC)ii.Butir-Butir Modal Syer SSM (Digitally Certified True Copy- CTC)iii.Butir-Butir Pemegang Syer SSM (Digitally Certified True Copy - CTC)iv.Attestation Of Company Good Standing (ACGS) SSM (Digitally Certified TrueCopy- CTC) (jika berkaitan)v.Resolusi syarikat untuk memohon & menerima pembiayaan MARA:a) Bersetuju memohon & menerima kemudahan pembiayaan MARAb) Persetujuan mengguna /menurunkan cop mohor syarikat kepada manamana dokumen /perjanjianc) Kebenaran /persetujuan Pengarah/ Lembaga Pengarah menandatanganidokumen/ perjanjian pembiayaand) Kebenaran/ memberi kuasa kepada mana-mana Pengarah untukmenguruskan permohonan pembiayaan2.DOKUMEN KEWANGAN & PENGURUSANi.Laporan Kewangan Tahunan Beraudit untuk tempoh 1 tahun terkini(Permohanan RM250,000.00 ke bawah)* Bagi syarikat yang tidak mempunyai Laporan Kewangan Tahunan Berauditatas sebab-sebab tertentu maka diperlukan management account yang telahdisahkan oleh Setiausaha Syarikat.ii.Laporan Kewangan Tahunan Beraudit untuk tempoh 3 tahun terkini(Permohanan RM250,001.00 ke atas)* Bagi syarikat yang mempunyai Laporan Kewangan Tahunan Beraudit untuktempoh 2 tahun sahaja, draf Laporan Kewangan Tahunan Belum Diauditbagi tahun ke-3 (tempoh 1 tahun) adalah diterima dan perlu disahkan olehJuruaudit / Akauntan syarikat2 SENARAISEMAKPERMOHONANPEMBIAYAANMARA

Sila (/) manayang berkaitanNO.DOKUMENC.DOKUMEN TAMBAHAN LAIN YANG DIPERLUKAN1.DOKUMEN BERKENAAN (JIKA BERKAITAN)-Tidak Termasuk SPiKEi.Salinan Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)ii.Salinan Lesen / Permit Perkilangan/Perdagangan/Perkhidmataniii.Salinan Sebut Harga Peralatan atau Mesin yang akan dibeliiv.Pelan dan Sebut Harga untuk ubah suai premis perniagaanv.Surat Kebenaran ubah suai daripada pemilik premisvi.Pelan Lokasi Premis Perniagaan/Projek(untuk tujuan lawatan oleh Pegawai MARA)vii.Gambar-gambar projek seperti rumah kedai/premis, kilang, bengkel,mesin/alatan dan proses-proses pengeluaranviii.Bil Utiliti Premis Perniagaan Alamat Berdaftar dan Alamat Perniagaan yangdidaftarkan dengan SSMix.Salinan Kad OKU (Permohonan pembiayaan OKU)x.Surat Sokongan IPMa & Sijil Tamat Pengajian (Permohonan SEMAi)xi.Goods Driver’s License (GDL) (Permohonan pembiayaan MobileBusiness/Karavan/Foodtruck)xii.Salinan Ijazah/Diploma/Sijil Kemahiran Teknikal daripada IPMa / Institusiteknikal kerajaan atau swasta (Permohonan PUTEK)xiii.Slip Keputusan Ujian Psikometrik (Permohonan RM20,000.00 kecualiSPiKE, DanaNITA dan OKU)2.DOKUMEN TAMBAHAN PERMOHONAN SPiKEi.Surat Tawaran & Surat Setuju Terima Tawaran (SST) /Inden/PesananKerajaanii.Pembinaan/Elektrik:a) Salinan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera - Bahagian PembangunanKontraktor & Usahawan (BPKU)b) Salinan Sijil Pendaftaran CIDB-Lembaga Pembangunan IndustriPembinaan Malaysia (LPIP)iii.Pembekalan/Perkhidmatan:a) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Pendaftaran Syarikat Bumiputera Kementerian Kewanganb) Salinan Akuan Pendaftaran Syarikat-Kementerian Kewanganiv.Lampiran SPiKE (Maklumat Kontrak)Nota:Dokumen tambahan lain yang berkaitan bagi tujuan penilaian kelayakan boleh diminta oleh Pegawai MARAkepada pelanggan sekiranya diperlukan.3 SENARAISEMAKPERMOHONANPEMBIAYAANMARA

NO.D.Sila (/) manayang berkaitanDOKUMENPERMOHONAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN RM50,000.00 DAN KE ATASKERTAS KERJA YANG MENGANDUNGI:i.Profil/Maklumat Syarikatii.Perancangan/Model Perniagaaniii.Keperluan Pembiayaaniv.Penyata Untung Rugi bagi tempoh tidak kurang daripada 6 bulan terakhirv.Kunci Kira-Kira Terkinivi.Unjuran Penyata Aliran Wang Tunai bagi tempoh 1 tahun /3 tahun (permohonan PRiN dan MISA)vii.Unjuran Penyata Untung Rugi bagi tempoh 1 tahun /3 tahun (permohonan PRiN dan MISA)viii.Asas Perkiraan Jualan/Pendapatan, Kos Pengeluaran dan Perbelanjaanbagi unjuran penyata untung rugi4 SENARAISEMAKPERMOHONANPEMBIAYAANMARA

NO.Sila (/) manayang berkaitanDOKUMENE.DOKUMEN JAMINAN/CAGARAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:1.DOKUMEN JAMINAN (Jawatan Tetap Sahaja dan pendapatan tidakkurang daripada 3% dari nilai permohonan) ATAUi.Borang RP 14- Borang Akuan Penjamin bagi setiap penjaminii.Salinan Kad Pengenalan bagi setiap penjaminiii.Penyata Gaji Terakhir bagi setiap penjamin (3 bulan terkini)iv.Penyata Cukai Pendapatan (Borang BE) / KWSP bagi tahun taksiran bagisetiap penjaminv.Surat Akuan Sumpah bukan seorang yang bankrap terkini (Penjamin)vi.Surat Pengesahan Majikan2.DOKUMEN CAGARAN TANAH (Nilai Jualan Paksaan (Forced Sales Value )tanah tidak kurang 10% dari nilai permohonan)i.Salinan Geran Tanahii.Surat Persetujuan mencagarkan tanah oleh pemilik tanah (jika berkenaan)iii.Surat Kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa(jika berkenaan)iv.Surat atau Sijil Carian Tanah (Pejabat Tanah)v.Laporan Penilaian Tanah Daripada Jurunilai Bertauliah3.DOKUMEN JAMINAN SIMPANAN TETAP BERKONSEP ISLAM [GENERALINVESTMENT ACCOUNT-GIA] (10% dari nilai pembiayaan) ATAUi.Memorandum Cagaran Ke Atas Deposit (yang telah di setem duti)ii.Surat Untuk Tolak Selesai (yang telah di setem duti)iii.Surat Persetujuan dan Kebenaran (yang telah dilengkapkan maklumat danditandatangani oleh MARA dan pelanggan/pemohon)iv.Dokumen-dokumen lain mengikut syarat-syarat bankNota:-Dokumen untuk GIA di atas perlu disempurnakan selepas permohonanpembiayaan diluluskanSijil Asal Deposit Simpanan Tetap (GIA) hendaklah diserahkan kepadaMARA5 SENARAISEMAKPERMOHONANPEMBIAYAANMARA

tanah tidak kurang 10% dari nilai permohonan) i. Salinan Geran Tanah ii. Surat Persetujuan mencagarkan tanah oleh pemilik tanah (jika berkenaan) iii. Surat Kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa (jika berkenaan) iv. Surat atau Sijil Carian Tanah (Pejabat Tanah) v. Laporan Penilaian Tanah Daripada Jurunilai Bertauliah 3.