Transcription

GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERSONELMySTEPDI BAWAH INISIATIF SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAMTAHUN 2021TUJUAN1.Garis Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tadbir urus perolehanperkhidmatan Personel MySTEP di bawah inisiatif Short-Term EmploymentProgram (MySTEP) bagi tahun 2021 (“Garis Panduan”).TAFSIRAN2.Bagi tujuan Garis Panduan ini –“Pegawai Pengawal” bermaksud pegawai yang dilantik oleh MenteriKewangan di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta61];“Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatuKementerian atau Jabatan persekutuan di peringkat ibu pejabat dan pejabatnegeri atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa oleh PegawaiPengawal; dan“Personel MySTEP” bermaksud personel yang dilantik berdasarkanGaris Panduan ini.1

LATAR BELAKANG3.Semasa pembentangan Belanjawan 2021, Kerajaan telah mengumumkanpelaksanaan inisiatif MySTEP sebagai langkah jangka pendek untuk menanganiisu pengangguran, membantu meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatankepada rakyat yang seterusnya akan membantu Kerajaan dalam mempercepatkanpemulihan ekonomi domestik secara amnya.DASAR PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERSONEL MySTEP4.Dasar Umum(a)Penetapan perolehan perkhidmatan Personel MySTEP adalahberdasarkan output tanpa tertakluk kepada waktu/ tempat/ jadualbertugas seperti yang terpakai kepada pegawai awam.(b)Penetapan upah Personel MySTEP adalah di bawah bidang kuasaPegawai Pengawal.(c)Personel MySTEP tidak layak dibayar Elaun Lebih Masa.(d)Personel MySTEP hendaklah mencarum dalam Kumpulan WangSimpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan Keselamatan Sosial(PERKESO) mengikut peraturan yang berkuat kuasa.(e)Personel MySTEP adalah tertakluk kepada peraturan-peraturanyang berkuat kuasa dari semasa ke semasa yang dipanjangkan olehKerajaan secara khusus kepada mereka atau apa-apa arahanpentadbiran lain yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan.2

5.Kuasa Melantik(a)Pegawai Pengawal diberi kuasa untuk membuat perolehanperkhidmatan dan penamatan Personel MySTEP dalam kalanganwarganegara Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun ke atas. KetuaJabatan hanya dibenarkan melaksanakan urusanperolehanperkhidmatan dan penamatan Personel MySTEP setelah mendapatsurat perwakilan kuasa secara bertulis daripada Pegawai aksanakanberdasarkan keperluan tugas di Kementerian/ Jabatan yang tidakbersandarkan kepada mana-mana skim perkhidmatan ataugred jawatan.(c)Perolehan perkhidmatan Personel MySTEP hendaklah berdasarkankeperluan tugas yang bersesuaian dengan kelayakan akademikberasaskan prinsip kadar upah untuk kerja (rate for the job).6.Status Personel MySTEP(a)Personel MySTEP bukan pegawai awam dan tidak tertaklukkepada Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, KenaikanPangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012],Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993[P.U. (A) 395/1993], Perintah-Perintah Am atau peraturan-peraturanlain yang berkuat kuasa ke atas pegawai awam.3

(b)Tempoh perkhidmatan Personel MySTEP hendaklah tidak kurangdaripada satu bulan dan tempoh itu hendaklah tidak melebihi 31Disember 2021.7.Skop Tugas Personel MySTEPMemandangkan Personel MySTEP bukan pegawai awam, skop tugas yangakan dilaksanakan hendaklah tidak merangkumi perkara-perkara yangberikut:(a)tugas yang diberikan kuasa oleh undang-undang dan peraturantertentu seperti tugas-tugas penguatkuasaan/ kewangan/ perolehanatau yang terikat dengan pematuhan undang-undang/ peraturan;(b)tugas yang sensitif seperti yang melibatkan risiko ancaman terhadapkeselamatan serta keperluan untuk akses dan pengurusan fail dandokumen terperingkat; dan(c)tugas yang memerlukan tandatangan pada dokumen rasmi ataumembuat keputusan rasmi yang boleh membangkitkan liabilititerhadap Kerajaan seperti meluluskan pelan bangunan, meluluskangeran pinjaman/ penyelidikan dan lain-lain yang seumpamanya.8.Tertakluk kepada skop tugas yang tidak dibenarkan seperti yang dinyatakandi perenggan 7, Personel MySTEP boleh dilantik untuk melaksanakan apaapa skop tugas yang lain mengikut keperluan Kementerian/ Jabatan. Skoptugas yang dibenarkan untuk dilaksanakan oleh Personel MySTEP bolehmeliputi dan tidak terhad kepada perkara-perkara seperti contoh yangberikut:4

(a)memberi perkhidmatan sosial seperti tugas penjagaan di rumahorang-orang tua/ kanak-kanak/ orang kurang upaya (OKU) atauseumpamanya; atau(b)tugas-tugas yang bersifat projek/ program, ad hoc atau auseumpamanya.9.Tanggungjawab Pegawai Pengawal/ Ketua JabatanPegawai Pengawal/ Ketua Jabatan, mengikut mana yang berkenaan,hendaklah –(a)merancang dan menentukan jenis dan output tugas, tempohperkhidmatan, jumlah Personel MySTEP yang diperlukan dan kadarbayaran upah;(b)mengiklankan pengambilan secara pemberitahuan dalaman atauapa-apa kaedah lain yang dahyangbersesuaian seperti temu duga;(d)membuat tawaran kontrak Personel MySTEP dan menetapkansyarat-syarat kontrak kepada calon yang dipilih. Contoh surattawaran dan templat kontrak Personel MySTEP adalah seperti diLampiran 1 dan Lampiran 3;5

enerimaan tawaran pengambilan sebagai Personel MySTEPmelalui surat seperti contoh di Lampiran 2;(f)memaklumkan Personel MySTEP supaya melaporkan diri bertugasmengikut tarikh yang ditetapkan dalam surat tawaran;(g)mengarahkan Personel MySTEP untuk menghadiri latihan yangbersesuaian supaya Personel MySTEP dapat melaksanakan tugasyang ditetapkan dengan cekap dan berkesan, jika perlu;(h)merekodkan maklumat perkhidmatan Personel MySTEP mengikutkaedah bersesuaian yang ditentukan oleh Jabatan;(i)memastikan pembayaran upah dilaksanakan berdasarkan outputyang telah ditentukan;(j)memastikan calon yang dipilih diperakui sihat oleh Ketua Jabatan(tidak memerlukan pengesahan oleh pengamal perubatan berdaftar);(k)memastikan Personel MySTEP menandatangani –(i)Surat Penerimaan Tawaran Personel MySTEP seperti diLampiran 2;(ii)Kontrak Personel MySTEP seperti di Lampiran 3; dan(iii)perakuan berkenaan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta88] seperti di Lampiran 4.6

(l)menentukan kaedah penilaian serta pembuktian pencapaian outputdan kadar pemotongan upah sebelum upah boleh dibayar kepadaPersonel MySTEP;(m)memastikan sekiranya berlaku penamatan kontrak atau kontraktamat tempoh, Personel MySTEP hendaklah –(i)mengemukakan/ mengembalikan kepada Kerajaan apa-apaperalatan, dokumen, material dan apa-apa perkara lain yangdiberikan untuk kegunaan Personel MySTEP sepanjangTempoh Perkhidmatan;(ii)meninggalkan premis Kerajaan dan mengeluarkan apa-apaperalatan, dokumen, material dan apa-apa perkara lainkepunyaan Personel MySTEP dari premis Kerajaan atas kosdan perbelanjaan Personel MySTEP sendiri; dan(iii)menghapus, memadam dan tidak menyimpan apa-apadokumen, material dan apa-apa maklumat rasmi/ perkararasmi Kerajaan dalam apa-apa peralatan/ peranti mudah alihmilik Personel MySTEP.(n)memastikan Garis Panduan ini serta peraturan kewangan yangberkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya. Sebarang penyalahgunaan/ketidakpatuhan kepada peraturan kewangan serta dasar dan proseduryang ditetapkan dalam Garis Panduan ini boleh menyebabkanPegawai Pengawal/ Ketua Jabatan dikenakan tindakan tatatertib; dan7

(o)mengemukakan laporan bulanan pengambilan Personel MySTEPkepada Unit LAKSANA, Kementerian Kewangan mengikut jadualdi Lampiran 5.10.Penamatan Perkhidmatan(a)Tempoh perkhidmatan Personel MySTEP adalah berdasarkantempoh yang ditetapkan dalam kontrak dan akan tamat apabilatempoh kontrak luput. Ketua Jabatan tidak perlu memberikan apaapa notis kepada Personel MySTEP apabila kontrak berakhir.(b)Ketua Jabatan boleh menamatkan kontrak dengan PersonelMySTEP lebih awal dari tarikh tamat kontrak itu dengan memberinotis bertulis sekurang-kurangnya –(i)tujuh (7) hari bagi tempoh kontrak kurang dari enam (6)bulan; atau(ii)empat belas (14) hari bagi tempoh kontrak yang lebih darienam (6) bulan,sekiranya Ketua Jabatan mendapati Personel MySTEP tidak memenuhiobligasi kontrak.DASAR PEMBAYARAN UPAH11.Peruntukan Pembayaran Upah8

(a)Peruntukan kewangan untuk perolehan perkhidmatan PersonelMySTEP adalah daripada peruntukan sedia ada Kementerian/Jabatan berkaitan pelantikan Pekerja Sambilan Harian (“PSH”)dalam Objek Sebagai (OS) 29000.(b)Kementerian/ Jabatan juga boleh menggunakan peruntukan bagiemolumen daripada jawatan kosong pada gred lantikan yangakan dipindahkan ke Objek Sebagai (OS) 29000 setelahmendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun,jawatan tersebut tidak dimansuhkan.(c)Ketua Jabatan –(i)tidak dibenarkan mengisi jawatan kosong bagi perjawatanyang peruntukan emolumennya telah dipindahkan keOS29000 bagi tahun 2021;(ii)tidak boleh membuat penanggungan kerja bagi jawatankosong itu;(iii)tidak boleh menggunakan jawatan kosong itu bagi tujuantukar ganti (trade off) untuk permohonan jawatan baharu; dan(iv)hanya boleh mengisi jawatan kosong itu pada tahun 2022sekiranya disediakan peruntukan emolumen dan mendapatkelulusan pengisian.(d)Penentuan bilangan Personel MySTEP yang boleh diambil danjumlah peruntukan di bawah program ini termasuklah pembayaran9

upah, caruman PERKESO dan KWSP hendaklah dimuktamadkanbersama Pegawai Pemeriksa Bajet (Kementerian Kewangan) yangberkaitan.(e)Pegawai Pengawal tidak dibenarkan memindahkan peruntukandaripada program/ aktiviti lain untuk membiayai pembayaran upahPersonel MySTEP tanpa kelulusan Kementerian Kewanganterlebih dahulu.12.Penetapan Kadar Upah(a)Penetapan kadar upah Personel MySTEP adalah di bawah bidangkuasa Pegawai Pengawal. Kadar upah sebenar yang ditawarkanadalah berdasarkan jenis atau kompleksiti tugas yang bersesuaiandengan kelayakan akademik berasaskan prinsip kadar upah untukkerja.(b)Sebagai contoh, seseorang Personel MySTEP yang mempunyaiijazah boleh dibayar upah setara dengan kelayakan diplomasekiranya jenis atau kompleksiti tugas yang dikehendaki olehKementerian/ Jabatan hanya memerlukan kemahiran bertarafdiploma.13.Kaedah Bayaran Upah(a)Pegawai Pengawal hendaklah menetapkan kaedah bayaran upahsecara bulanan dan akan dibayar pada akhir bulan. Kegagalanmencapai sasaran output boleh menyebabkan upah tidak akan10

dibayar atau dipotong mengikut kadar/ formula yang ditetapkandalam kontrak.(b)Bayaran upah perlu mengandungi elemen caruman kepadaPERKESO dan KWSP. Kadar upah bulanan termasuk carumanPERKESO dan KWSP adalah seperti di Jadual 1.JADUAL 1:KADAR UPAH BULANAN TERMASUK CARUMANPERKESO DAN KWSPJenis/Kompleksiti Tugas BerdasarkanKesetaraan AkademikUpah (RM)Setaraf Ijazah Sarjana Muda2,000Setaraf Diploma/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia1,800Setaraf Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)1,600Tiada Sijil Pelajaran Malaysia1,40014. Kemudahan Yang Diberikan Kepada Personel MySTEPPersonel MySTEP hanya layak mendapat kemudahan seperti yangdisenaraikan dalam Jadual 2 sahaja.11

JADUAL 2:KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERSONEL MySTEPBil.1.Jenis KemudahanCuti rehatPerincian12 hari setahun. Dikira secara purata (prorate) berdasarkan tempoh kontrak.2.Cuti sakit14 hari setahun. Dikira secara purata (prorate) berdasarkan tempoh kontrak.3.Perlindungan Sosial(a) Caruman KWSP; dan(b) Caruman PERKESO.PERALIHAN15.PSH sedia ada yang tempoh perkhidmatannya masih berkuat kuasa semasaGaris Panduan ini dikeluarkan adalah tidak tertakluk kepada dasar dan proseduryang ditetapkan dalam Garis Panduan ini dan boleh diteruskan sehingga tamattempoh perkhidmatannya. Walau bagaimanapun, kontrak PSH tersebut tidakboleh dilanjutkan. Sekiranya terdapat keperluan dan skop tugas mematuhisyarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan ini, maka pelantikan baharu perludibuat dengan mematuhi kehendak Garis Panduan ini.16.Sekiranya terdapat keperluan untuk meneruskan pelantikan/ melantiksemula mana-mana Personel MySTEP untuk suatu tempoh baharu sama ada bagitugasan yang sama atau berlainan, Ketua Jabatan hendaklah memastikan terdapatselang masa (gap) antara kontrak sedia ada dan kontrak baharu itu.12

17.Dengan berkuatkuasanya Garis Panduan ini, maka pengambilan PSHbaharu di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011 ditangguhkanbagi Kementerian dan Jabatan persekutuan di peringkat persekutuan dannegeri mulai 1 Januari 2021.TARIKH KUAT KUASA18.Garis Panduan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021.13

Garis Panduan Surat Edaran : JPA.BK(S)256/21/21(6) Keywords: Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Personel MySTEP Di Bawah Inisiatif Short-Term Employment Program Tahun 2021 Created Date: 12/18/2020 3:04:10 PM