Transcription

A. LATAR BELAKANG MASALAHMemperingati tahun baru hijriah, yakni bulan muharram, merupakan salah satumomentum bersejarah bagi umat islam, karena hal tersebut dapat mengingatkan kita bahwatahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Menyadari hakikat tahun baru hijriah, umatislam sebagai umat terbaik dan sepatutnya menjadi suri tauladan yang baik kepada orang lainharuslah mempunyai cara dan sikap yang menjunjung tinggi ajaran wahyu dalam menyambutdatangnya tahun baru hijriah, agar dapat membedakan dengan cara dan adat kaum lain.Muharram adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat islam sedunia karenadisamping bulan muharram sebagai bulan pertama tahun hijriah, bulan muharram jugamenyimpan banyak sekali peristiwa bersejarah. Diantaranya adalah tenggelamnya RajaFir’aun dan anak buahnya di laut merah, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah serta masihbanyak lagi peristiwa bersejarah lainnya. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat agung,di dalamnya terkandung makna dan keutamaan yang hakiki dalam rangka prosespembentukan pribadi-pribadi muslim. Itulah makanya salah satu kegiatan yang dianjurkanuntuk berpuasa sunah pada bulan tersebut.Seiring perkembangan jaman, banyak fenomena penyebab keterpurukan umat islamyang terjadi sekarang ini, diantaranya bergesernya nilai-nilai agama dan budaya dari umatislam saat ini. Pergeseran nilai-nilai agama dan budaya yang dimaksud adalah perubahanperilaku sebagian besar umat islam dalam memperlakukan acara keagamaan dan kebudayaanyang sangat jauh berbeda antara generasi terdahulu dan generasi sekarang. Generasi terdahulumerayakan acara keagamaan dan kebudayaan dengan begitu sakral yang sangat dihormati.Generasi sekarang mengganti nilai-nilai keagamaan itu dengan mengadopsi budaya dari luaryang tak terfilter, contoh yang paling menonjol sekarang adalah peringatan tahun baru yangsangat mengagungkan tahun baru masehi atau tahun baru miladiyah dan merayakannnyadengan kegiatan-kegiatan yang sejatinya bertentangan dengan ajaran islam, seperti minumminuman keras, hura-hura serta berbagai kegiatan lain yang sama merupakan produkkebudayaan barat.Dalam pada itu, sebaliknya peringatan tahun baru islam atau tahun baru hijriah saat inimulai ditinggalkan oleh umat islam itu sendiri. Bulan muharram semakin tidak bermakna,bahkan ironisnya hanya segelintir orang yang tahu kapan dan apa faedah bulan muharramtersebut.

Atas dasar itulah, kami dari Sekolah Islam Muhajirin, mencoba untuk merevitalisasikaidah-kaidah dan esensitas muharram dalam proses pembentukan kepribadian anak didikmelalui beberapa kegiatan yang kami adakan.B. NAMA KEGIATANRencana program kegiatan ini di beri nama “ Festival Tahun Baru Islam 1437 H “ yangmerupakan wujud usaha aktualisasi rasa syukur kepada Allah SWT.C. TEMA KEGIATANTama kegiatan ini adalah : “ Melalui kegiatan pekanmuharram kita tumbuhkanukhwah islamiyah untuk membentuk muslim berbudi luhur, berjiwa sosial, jasmaniyang sehat sesuai dengan kaidah-kaidah islam”D. MAKSUD DAN TUJUAN1. Memperingati tahun baru hijriah 1437 H dengan kegiatan yang positif dan islami2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap allah SWT3. Menambah jiwa kerohanian dan jasmani4. Menambahkan nilai nilai agama dan akhlak mulia5. Menciptakan hubungan solidaritas dan toleransi antar pelajar6. Dengan adanya kegiatan ini mengharapkan pula adanya sosialisasi kepada masyarakattentang eksistensi yayasan gotong royong muhajirinE. MATERI KEGIATAN1. Tilawah2. Pidato3. Azan4. FutsalF. WAKTU PELAKSANAANHari&tanggalWaktuKegiatanTempat AcaraSenin, 16- 11- 2015 08.30 - Babak Penyisihan Pertandingan Lapangan SekolahselesaiSelasa, 17-11-2015Futsal08.30 – Lomba AzanIslam MuhajirinAula Sekolah Islam

selesaiMuhajirinBabak Penyisihan Pertandingan Lapangan SekolahFutsalRabu, 18-11-2015Islam Muhajirin08.30 – Lomba TilawahAula Sekolah IslamselesaiMuhajirinBabak Penyisihan Pertandingan Lapangan SekolahFutsalKamis, 19-10-2015Islam Muhajirin08.30 – Lomba PidatoAula Sekolah IslamselesaiMuhajirinBabak Penyisihan Pertandingan Lapangan SekolahFutsalJum’at 20-11-2015Sabtu, 21-11-2015Islam Muhajirin08.30 - Semi Final Pertandinagn FutsalLapangan SekolahselesaiIslam Muhajirin08.30 – Final futsalLapangan SekolahselesaiIslam MuhajirinPembagian HadiahG. TEMPAT PELAKASANAANDi Komplek Sekolah Yayasan Gotong Royong Muhajirin Binjai Pamangkih Kec. LabuanAmas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah.H. PEMBIAYAANRENCANA ANGGARAN DANA FESTIVAL TAHUN BARU ISLAM 1437 H1.Kertas HVS 1 BoxRp 150.000,-2.Foto CopyRp 100.000,-3.Piagam lomba @Rp 5.000,-Rp 75.000,-4.Piala @Rp 250.000 ,-Rp 1.250.000,-5.Bola @Rp100.000,-Rp 500.000,-6.TransportasiRp 100.000,-7.konsumsi @Rp 20.000,-Rp 200.000,-8.Honor Juri Puisi @Rp 75.000,-Rp 150.000,-9.Honor juri tilawah @Rp 75.000,-Rp 150.000,-10. Honor juri Azan @Rp 75.000,-Rp 150.000,-11. Honor juri Futsal @Rp 75.000,-Rp 150.000,-12. Honor juri Pidato @Rp 75.000,-Rp 150.000,-

13. Hadiah Juara I @Rp 1.000.000,-Rp 5.000.000,-14. Hadiah juara II @Rp 750.000,-Rp 3.750.000,-15. Hadiah jura III @Rp 500.000,-Rp 2.500.000,-16. Biaya tak terdugaRp 500,000,-JUMLAHRp 14.875.000,-I. PENUTUPDemikian Proposal ini di buat sebagai pegangan dasar serta untuk mendapatkan perhatian,dukungan dan bantuan sepenuhnya dari semua pihak yang terkait.J. LAMPIRAN-LAMPIRANa. Susunan Kepenitiaan (terlampir)b. Lembar Persetujuan dan Rekomendasi (terlampir)c. Lembar Bantuan (terlampir)Ketua PenitiaSekretarisHeri Hidayat, S.Th.IMuhammad Ridha, S.Pd

SUSUNAN KEPANITIANFESTIVAL TAHUN BARU ISLAM 1437 HPenasehat: Ahmad Syarifudin, S. SosPenanggung Jawab: Muhammad Amin Rafi’e, S.Pd.I: Muhammad Arsyad, S. Th. IKetua Panitia: Heri Hidayat, S.Th.IWakil Ketua: Muhammad Yusuf, S.Pd.ISekretaris 1: Muhammad Ridha, S.PdSekretaris 2: Jumberiannor, S.Pd.IBendahara: Rohaniah, S.PdKordinator Acara: Ahmad Rifa’iKordinator Perlengkapan: Ahmad JailaniKordinator Konsumsi: Muhammad NaufalKordinator Pubdekdok: Gymnastiar AkbarKordinator Keamanan: KhairissalamKordinator Kedisiplinan: Muhammad LuthfiKordinator Stan: Ahmad Taufiq

LEMBAR PERSETUJUAN DEN REKOMENDASISehubung dengan acara Festival Tahun Baru Islam 1437 H, yang di laksanakan padahari Senin-Sabtu, 16-21 November Bertempat di Komplek Sekolah Yayasan Gotong RoyongMuhajirin, setelah memperhatikan usulan dan rancangan :“PROPOSAL PERMOHONAN DANA”Maka kami pandang perlu untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan guna mendukungterealisasinya program tersebutDemikian rekomendasi ini di berikan agar di pergunakan sebagaimana mestinya untukmemperoleh bantuan materil dan moril dari pihak pihak terkait.Binjai Pamangkih, 10 November 2014MenyetujuiKepala Sekolah SD Islam Ibnul AminKetua PenitiaZaki, S.Pd.IHery Hidayat, S.Th.I

LEMBAR BANTUANSetelah mencermati naskah proposal “Permohonan Dana” Festival Tahun Baru Islam, makadengan ini kami berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.dengan demikian kami sepakat menjadi :DonatorKami sepakat memberikan :1. Uang Tunai Sebesar .2. Barang Berupa . 2014Ketua PanitiaHery Hidayat, S.Th.IDonator

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANFESTIVAL TAHUN BARU ISLAM 1436 HSEKOLAH DASAR ISLAM IBNUL AMIN BINJAI PEMANGKIHJl. Binjai Pemangkih Kec. LAU Kab. HST BarabaiLAPORANPELAKSANAAN FESTIVAL TAHUN BARU ISLAM 1436 HBINJAI PEMANGKIHTAHUN 2014

A. PendahuluanSegala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat danhidayat-Nya sehingga acara Festival Tahun Baru Islam 1436 H terlaksana dengan lancar. Dantidak lupa pula kita ucapkan kepada asatidz yang telah memberikan bimbingan dan semangatkepada kami selaku panitia pelaksana, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadadonator dan pihak-pihak yang mendukung terlaksananya acara ini.B. Tempat dan Waktu PelaksanaanFestival Tahun Baru Islam 1436 H dilakasanakan selama 6 hari dari hari Senin sampaihari Sabtu (16 s.d 21 November 2014). Semua kegiatan bertempat di Komplek Sekolah IslamMuhajirin Binjai Pamangkih.C. Unsur-Unsur TerlibatPelaksanaan kegiatan Festifal Tahun Baru Islam 1434 H melibatkan unsur-unsursebagai berikutr :1. Pihak Yayasan Gotong Royong Muhajirin2. Pihak Sekolah Islam Muhajirin3. Guru-Guru SMP Islam Muhajirin4. Masyarakat setempat/Orang tua wali5. Pihak donator dan lain-lain.D. Pelaksanaan Program KegiatanSemua kegiatan yang dilakasanakan oleh penitia berjalan dengan lancer sesuai denganwaktu yang telah direncanakan. kegiatan yang dilakasanakan di Komplek Sekolah IslamMuhajirin meliputi berbagai macam perlombaan dengan jumlah 109lomba-lomba yang dilaksanakan sebagai berikut :1. Lomba Azan dengan jumlah peserta 15 orang2. Lomba Tilawah putera dengan jumlah peserta 15 orang3. Lomba Tilawah puteri dengan jumalah peserta 15 orang4. Lomba pidato putera dengan jumlah peserta 10 orang5. Lomba pidato puteri dengan jumlah peserta 10 orang6. Lomba futsal dengan jumlah peserta 10 tim futsal (10 0rang )peserta. Adapun

E. Permasalah yang Dihadapi dan Upaya Pemacahan MasalahPermasalah yang dihadapi ialah minimnya donator, sebagian sekolah tidak ikutmencaftar lomba kerena tidak siap, berhubung undangan pendaftaran dengan waktupendaftaran yang singkat yaitu hanya lima hari. Oleh sebab itu pelaksanaan acara diumumkandan di siapkan lebih cepat agar permasalahan ini bisa diatasi.Terkendalanya pada penyedian sound system mesih perlu diperhatikan semua yangberkaitan dengan hal tersebut seperti pengeras suara yang bermasalah atau padamnya listrik,hal ini demi kelancaran acara yang dilaksanaan.F. Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan (terlampir)G. PenutupDemikian laporan yang kami bisa sampaikan semoga bermanfaat bagi panitia pelaksanakegiatan yang lainnya.Ketua PanitiaSeketarisHERY HIDAYAT, S.Th.IMUHAMMAD RUDHA, S.Pd

RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARANFESTIFAL TAHUN BARU ISLAM 1437 HA. PENGELUARAN1.Foto Copy Proposal dan Beli Buku Kas: Rp 67.5002.Beli Amplop: Rp 20.0003.Beli Spidol dan Karton: Rp 45.0004.Buat Stempel: Rp 50.0005.Transportasi: Rp 150.0006.Komsumsi: Rp 150.0007.Beli Piala @ 6 Set: Rp 925.0008.Buat Spanduk: Rp 315.0009.Beli Bola: Rp 300.00010. Honor Juri Azan @ 3 Orang: Rp 150.00011. Honor Juri Tilawah @ 2 Orang: Rp 300.00012. Honor Juri Pidato @ Orang: Rp 300.00013. Honor Wasit futsal @ 2 Orang: Rp 300.00014. Hadiah Lomba Azan: Rp 300.00015. Hadiah Lomba Tilawah (Putera/puteri): Rp 600.00016. Hadiah Lomba Pidato (Putera/puteri): Rp 600.00017. Hadiah Lomba Futsal: Rp 1.750.000JUMLAHB. PEMASUKAN1. Uang Pendaftaran2. Donator3. Hasil Dagangan4. JumlahC. JUMLAHPEMASUKANPENGELUARANKEKURANGAN: Rp 6.322.500: Rp 1.650.000: Rp 2.426.000: Rp 920.000: Rp 4.996.000: Rp 4.996.000: Rp 6.322.500: Rp 1.326.500

Ketua PanitiaBendaharaHERY HIDAYAT, S.Th,IROHANIAH, S.Pd

DENAH SD ISLAM IBNUL AMIN

TERJEMAHANNo1BABIHal1TerjemahanManajemen merupakan seperangkat kegiatanyangmeliputiperencanaandanmemuatkeputusan, pengorganisasian, kepemimpinan,dan pengawasan yang melibatkan r-sumber informasi dengan tujuan-tujuanorganisasi yang akan dicapai secara efektif rjakan) kebajikan dan takwa, dan jangantolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran. ( QS. Al-Maidah/ 5: 2)3II29Identifikasi adalah proses identifikasi individudengan minat dan kemampuan finansial untukmendukung organisasi Anda. Mengidentifikasidonor potensial adalah aspek yang palingpenting dari setiap kampanye penggalangandana. Hal ini merupakan titik yang jelas namuntidak selalu dianggap sebagai kunci dari prosespenggalangan dana; tanpa prospek tidak adaajakan. Langkah ini juga mencakup tahapkualifikasi yang meliputi penelitian danpemeriksaan kekayaan yang komprehensifsetiap calon donatur untuk menentukankapasitas dan kecenderungannya.4II32Kultivasi adalah proses untuk mengenal calondonor dan membiarkan mereka mengenalinstitusi Anda. Kultivasi dalam identifikasicalon donatur adalah langkah kedua yangpaling penting dalam proses penggalangandana. Langkah ini mungkin memerlukan waktuberbulan- bulan atau bahkan bertahun-tahunmembangun hubungan (kultivasi) sebelumbahkanmempertimbangkanmelakukan

pendekatan (permohonan).5II34Permohonan adalah ketika Anda memintauang. Ini adalah salah satu bagian dari prosesyang kadang-kadang keliru dipandang sebagaikeseluruhan. Tapi itu hanya satu bagian.Permohonan dapat terjadi melalui surat, diinternet, secara pribadi, atau di sebuah acara.Anda dapat meminta seseorang untuk jumlahtertentu, menyediakan berbagai pilihan, atauhanya membiarkan mereka menentukan apayang bisa mereka berikan. Permohonan jugaterjadi ketika Anda mengajukan proposal keyayasan, perusahaan atau lembaga pendanaan.6II44Stewardship donatur adalah penting untukmembangun niat baik dan menanam benihuntuk pemberian di masa depan. Selama tahapini pemberian donatur diakui dan donatur jugateratur diberitahu tentang kemajuan proyek danhasil yang dicapai dari donasi masing-masing.Anda mengundang mereka ke acara, menjagamereka diperbarui tentang program, keberhasilandan tantangan yang dialami organisasi Anda.

PEDOMAN WAWANCARAMANAJEMEN FUNDRAISING SDI IBNUL AMINDAN SDIT AL-KHAIRInformanWaktu pelaksanaanLokasi wawancaraLama wawancaraObjek wawancaraKepala Sekolah/GuruSituasi/kondisiButir pertanyaan1.Apakah sebelum melaksanakan kegiatanfundraising, sekolah Bapak/Ibu melakukanriset jumlah dana yang ingin diperoleh?2.Bagaimana sekolah Bapak/Ibumengidentifikasi calon donatur?3.Apakah sekolah Bapak/Ibu mengadakandiskusi dengan yayasan dalam penentuancalon donatur?4.Bagaimana cara sekolah Bapak/Ibumengenalkan sekolah kepada calondonatur?5.Menurut Bapak/Ibu, apa yang membuatmasyarakat tertarik menjadi donatur disekolah Bapak/Ibu?6.Apakah para donatur di sekolahBapak/Ibu mempunyai hubungan dengansekolah atau pengelola sekolah?7.Apa cara/kegiatan yang dilakukan sekolahJawaban

Bapak/Ibu dalam pelaksanaanpermohonan dana?8.Apa bentuk donasi yang diberikan paradonatur?9.Apakah para donatur memberikanbentuk atau jumlah yang sama ketikamemmberikan donasi?10. Apakah sekolah Bapak/Ibu mempunyaidonatur utama yang hingga saat ini masihaktif memberikan donasi?11. Apakah ada reward yang diberikansekolah Bapak/Ibu kepada para donaturterutama donatur utama?12. Apakah ada tanda terima yang diberikansekolah Bapak/Ibu ketika donaturmemberikan donasi?13. Bagaimana kiat sekolah Bapak/Ibu dalamrangka menjalin hubungan baik denganpara donatur?14. Apakah sekolah Bapak/Ibu ada melakukankerjasama program dengan suatulembaga?15. Apa bentuk kerjasama yang dilakukansekolah Bapak/Ibu dengan lembagatersebut?16. Dalam pelaksanaan kegiatan fundraising,apakah ada dibentuk tim khusus?17. Kalau iya, siapa yang sering diikutsertakandalam kegiatan tersebut?18. Bagaimana sekolah Bapak/Ibu

menggunakan dana hasil fundraising?19. Apakah dari pengelola sekolah baik kepalasekolah, guru ataupun staf , ada yangmemberikan donasi ke sekolah?20. Apakah data donatur didokumentasikanoleh sekolah Bapak/Ibu?21. Kalau iya, siapa yangmendokumentasikan?22. Apakah ada laporan pertanggungjawabandari sekolah Bapak/Ibu kepada paradonatur tentang penggunaan donasi yangmereka berikan baik?23. Kalau ada, siapa yang menyampaikanlaporan tersebut kepada donatur?24. Apakah ada pegawai khusus untukmelayani donatur?25. Apakah sekolah Bapak/Ibumenginformasikan kepada donaturtentang perkembangan sekolah Anda?

LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASIPedoman Observasi1. Keadaan sekolah.2. Keadaan media informasi di sekolah.3. Keadaan sarana dan prasarana sekolah.4. Pemeliharaan dan kebersihan lingkungan sekolah.5. Penataan fasilitas sekolah seperti: halaman sekolah, lapangan sekolah, perpustakaan sekolah.6. Keadaan lingkungan non fisik seperti: hubungan sekolah dengan masyarakat.7. Kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan fundraising seperti proposal, rinciananggaran dana, pamflet kegiatan, laporan kegiatan, dan data donatur.8. Keadaan kantor kepala sekolah dan kantor guru.

LAMPIRAN PEDOMAN DOKUMENTASIPedoman Dokumentasi1. Dokumen tentang latar belakang dan sejarah berdirinya sekolah.2. Dokumentasi denah SD Islam Ibnul Amin dan SD Islam Terpadu Al-Khair3. Dokumen tentang struktur organisasi sekolah.4. Visi, misi, tujuan sekolah, dan program kerja sekolah.5. Dokumen tentang profil dan keadaan kepala sekolah, pendidik dan karyawan sekolah.6. Dokumen tentang pembagian tugas atau job description kepala sekolah, pendidik dankaryawan sekolah dalam kegiatan fundraising7. Dokumentasi proposal, rincian anggaran dana kegiatan, pamflet kegiatan, laporankegiatan, dan data donatur.8. Dokumentasi perangkat elektronik bagi pendidik dan tenaga kependidikan.9. Dokumentasi yang berupa foto-foto tentang sekolah.

PEDOMAN WAWANCARAMANAJEMEN FUNDRAISING SDI IBNUL AMINDAN SDIT AL-KHAIRInformanWaktu pelaksanaanLokasi wawancaraLama wawancaraObjek wawancaraDonaturSituasi/kondisiButir pertanyaan1.Apa yang membuat Bapak/Ibu tertarikuntuk menjadi donatur di sekolah ini?2. Apakah ada permintaan dari sekolahkepada Bapak/Ibu untuk menjadidonatur?3. Apakah Bapak/Ibu mempunyai hubungandengan sekolah atau pengelola sekolah?4. Apa bentuk donasi yang biasa Bapak/Ibuberikan ke sekolah?5. Apakah Bapak/Ibu menyerahkan donasike sekolah atau pihak sekolah yangdatang kepada Bapak/Ibu?6. Apakah ada tanda terima yang diberikansekolah ketika memberikan donasi?7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadidonatur di sekolah?8. Apakah Bapak/Ibu rutin memberikandonasi ke sekolah?9. Apakah Bapak/Ibu memberikan donasiselalu dalam bentuk yang sama kesekolah?10. Apakah sekolah memberikan laporanpertanggungjawaban tentangpenggunaan donasi Bapak/Ibu?11. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang ataudilibatkan dalam acara yangdiselenggarakan pihak sekolah?12. Apakah sekolah menginformasikanJawaban

tentang perkembangan sekolah kepadaBapak/Ibu?

HASIL WAWANCARA BERBAHASA BANJARNo1BABIVHal85Hasil wawancaraAlhamdulillah dengan adanya kerjasama banklawan sakolahan, ulun marasa dimudahkanbanar. Jadi bila handak bayar SPP kada haruska sakolahan lawan kada terbatas jam kerja.Maklum ulun bagawi dikantor, jadi ngalih munhandak izin kaluar pas jam kerja. Mun lewatbank neh kawa ja pakai ATM mentransferduitnya, lawan kawa jua malam-malam ulunmangirimnya sambil mambawa kakanakanbajalan wan makan di luar.2IV90Pamulaan ulun didatangi guru di sakolahanneh, ulun asa takajut-kajut. Kira ulun anak ulunmacalkah di sakolahan. Ulun takuni ae buhansidin, sakalinya sidin lagi mancari dana gasanacara di sakolahan. Dalam hati ulun, cocokaeada samalam kaluarga ulun batakun isuk adadirmah lah ada ae jer ulun. sakalinya buhansidin neh handak ka rumah. Imbah tuh sidinampaiakan proposal kah ngarannya lawan sidinkesahakan acara napa yang handak digawi disakolahan. Tasarah pian ja barapa mambari jersidin. Kabalujuran banar jer ulun, ulun nehlawas handak mambari ka sakolahan tapi amunmambari sadikit neh asa hawat lawan supanmanjulung ka sakolahan. Mun diambil karumah rasa nyaman, jadi ulun padahi wanbuhan sidin, bila ada bacari dana lagi datangi jaka rumah. Insya Allah ulun akan mambantu.3IV98Biasanya kepala sekolah yang mehabari uluntentang penggunaan duit tuh, bisa datang karumah atau lewat telepon. Pihak sekolahbiasanya jua meundang ulun bila ada acararapat di sekolahan lawan kuitan murid. bilaulun mengundang buhan guru-gurunya ke acaradi rumah ulun, Alhamdulillah biasanya buhansidin hadir haja, baik tuh acara maulidkah atauselamatan kah. Jadi ulun asa sanang banar wanbuhan sidin neh, rasa dihargai jua keto nah.Lawan jua biasanya ulun rancak haja maantaranak ke sekolahan jadi ulun melihat haja buktinyata penggunaan duit tuh sesuai yang buhansidin kesahakan ka ulun.4IV99Kabanyakannya bila kuitan murid tuh mambarika panti (sekolah) biasa badidiaman haja. Kada

tapi handak disambat-sambat lagi. Imbahmambari sudah ae. Kuitan murid nehkabanyakannya handak maambil syafaat abahpengasuh tuh pang jua sakalian. Tapingarannya sakolahan umum neh pasti urangbaulah laporan kalo, gasan acara buhannya tuh.Jadi bila rapat rancak dipadahakannya urangurangnya, siapa haja yang menyumbang,kacuali yang manyumbang neh bapasan banarsakira jangan disambat ngarannya.5IV104Ulun neh badiam di Samarinda, tapi aslinyaurang pamangkih jua. Ulun masih ada raitankaluarga jua wan ustad di pondok.Alhamdulillah bila ada rajaki, ulun ada juamambari ka pondok lawan ka sakolahan.Rancak bila kami mambari tuh ada jadipadahinyalewat hp gasan napa jaditukarakan duitnya. Atau bisa jua inyamanyampaikan wang dangsanak kami yang dipondok. Wan anak kamanakan kami anakustad pondok tuh ada jua yang sakolah disitu.Bila bulikan sakolah biasanya inya bakisah adakagiatan napa disakolahan, ada pambangunannapa di sakolahan. Amun kakanakan neh kankada mau badusta. Nah sampai wahini nehAlhamdulillah lancar ja semuanya. Kamipercaya banar wan buhan sidin neh Insya Allahamanah haja.6IV107Imbah tuntung kegiatan tuh, kada basalanglawas biasanya ada rapat sekolah wan orangtua.Nah disitu biasanya buhan sekolahanmanyampaikan hasil acara, berapa duit masukwan keluar, siapa haja yang menyumbang,sabarataan pang dipadahakan buhan sidin.Laporannya langkap wan rinci banar. Kadangada jua yang ditimpil di papan pangumuman.Jadi kami orangtua murid nih asa nyaman bilamambari kasini. Apalagi sakolahan nihngarannya sudah sakolah Islam tambah yakin jakami.

BIODATA1. Nama: Nor Alimah2. Tempat, tanggal lahir: Rantau Keminting, 20 Januari 19883. Agama: Islam4. Kebangsaan: Indonesia5. Jenis Kelamin: Perempuan6. Alamat: Pamangkih Rt.01 Rw.I Kec. Labuan AmasUtara Kab. Hulu Sungai Tengah Barabai713627. Pendidikan: – SDN Walangku (1999)– MTsN Walangku (2002)– MAN 4 Barabai (2005)– IAIN Antasari Banjarmasin (2012)8. Orangtuaa. AyahPekerjaanb. Ibu: H. Zainal Abidin: Pensiunan PNS: Hj. RahmahPekerjaan: Ibu Rumah TanggaAlamat: Rantau Keminting Rt.01 RW.1 Kec.LAUKab.HST Barabai9. Saudara (jumlah saudara): 4 (empat)10. SuamiNama: Muhammad Arsyad, S.Th.IPekerjaan: WiraswastaAlamat: Pamangkih Rt.01 Rw.I Kec. Labuan AmasUtara Kab. Hulu Sungai Tengah Barabai71362

Demikian Proposal ini di buat sebagai pegangan dasar serta untuk mendapatkan perhatian, dukungan dan bantuan sepenuhnya dari semua pihak yang terkait. J. LAMPIRAN-LAMPIRAN . Lomba futsal dengan jumlah peserta 1